<p>Omwonenden en andere belanghebbenden blijven strijden tegen de bouwplannen in Pasgeld&nbsp;</p>

Omwonenden en andere belanghebbenden blijven strijden tegen de bouwplannen in Pasgeld 

‘Houd Pasgeld open en groen!’

RIJSWIJK - De werkgroep Pasgeld, Natuurlijk Delfland en de KNNV afdeling Den Haag hebben een petitie met ruim 4.000 handtekeningen aangeboden aan de gemeenteraad van Rijswijk. De handtekeningen waren persoonlijk en digitaal vergaard met als doel steun te krijgen voor het alternatieve plan ‘Landschapspark Pasgeld’.

Door Cheyenne Toetenel

De handtekeningen werden aangeboden voorafgaand aan de raadsvergadering die mede raadsvoorstellen voor het ‘volbouwen’ van Pasgeld betrof. Buiten kwamen bewoners uit Rijswijk en Delft bijeen om de handtekeningenactie te ondersteunen. De steunbetuigers lieten via fluitjes, luchthoorns, joelen en klappen de raad weten dat er ondersteuning voor het Landschapspark Pasgeld aanwezig was. Intussen hielden drie insprekers, waaronder Natuurlijk Delfland voorzitter Geert van Poelgeest, een pleidooi waarin de raad nadrukkelijk werd verzocht geen besluiten te nemen die niet teruggedraaid kunnen worden, terwijl diverse onderzoeken ten aanzien van de mobiliteit en waterberging nog niet zijn uitgevoerd.

Brief
“Rijswijk groeit. Er worden duizenden woningen gebouwd. In 2030 zullen er méér dan 75.000 mensen in Rijswijk wonen, een groei van meer dan 60% ten opzichte van tien jaar geleden”, staat geschreven in een open brief aan de raad, namens de werkgroep Pasgeld, Natuurlijk Delfland en KNVV afdeling Den Haag. “Een groei van dergelijke omvang kan natuurlijk niet zonder evenwichtig beleid ten aanzien van leefbaarheid, groen, infrastructuur et cetera. In de Rijswijkse Stadsvisie 2030 wordt daar nadrukkelijk op gewezen. Zo wordt, naast de bouwopgave, expliciet genoemd dat er ‘in de periode tot 2030 veel is gebouwd, gesloopt of verbouwd. Maar de groene parken zijn niet aangetast. Sterker nog, er is meer groen en kleur bijgekomen’. Ook is Groen het ‘punt waarmee Rijswijk zich in de metropoolregio kan onderscheiden. Het Rijswijks groen als waarde voor de stad, de metropoolregio en hun inwoners stijgt de komende jaren.’ Helaas blijkt de praktijk weerbarstig. Daar waar de ambitieuze bouwdoelstellingen nú al gehaald worden, wordt de groendoelstelling met voeten getreden: vele hectares aaneengesloten groen verdwijnen letterlijk onder de stenen. Een integrale visie over mobiliteit ontbreekt. Er bestaat géén structuurvisie over hoe om te gaan met wateropvang, schone lucht en warmtestress ten gevolge van klimaatverandering.” Doorgaan met bouwen in het Rijswijkse groen brengt volgens de genoemde partijen enorme toekomstige risico’s met zich mee. “Financiële winst nu, maar hoge kosten voor noodzakelijke watercompensatie, wegenbouw en leefbaarheid in de toekomst.”

Gemeente
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk heeft de woningbouwplannen voor Pasgeld-Oost eerder al aanzienlijk aangepast. Dat is de uitkomst van een participatieproces in de eerste helft van dit jaar. “Zo wordt het aantal woningen in Pasgeld-Oost bijna gehalveerd en moet meer ruimte komen voor groen en ecologische verbindingen in het hele gebied”, bracht de gemeente vorige maand naar buiten. Het college stelt voor in Pasgeld-Oost de ontwikkeling en realisatie van 100 tot 110 woningen mogelijk te maken. Wethouder Jeffrey Keus: “De keuze om minder woningen te bouwen ligt in deze tijd allesbehalve voor de hand. Dit is de uitkomst van een integrale belangenafweging waarmee is gekozen voor de lange termijn en toekomstbestendigheid van dit dynamische gebied. Het leidt tot de ontwikkeling van Pasgeld tot eigentijdse buitenplaats, toegankelijk voor alle Rijswijkers en toekomstige generaties.” Echter, deze aanpassing is volgens de leden van de werkgroep en natuurorganisaties niet voldoende. Zij zien het door hen aangeboden plan voor Landschapspark Pasgeld graag goedgekeurd worden. Dit plan geeft een volwaardige invulling aan het laatste stukje open groen tussen Delft en Rijswijk, stelt van Poelgeest. “Dit binnen de realiteit van vandaag én morgen: een plan voor alle inwoners van Rijswijk en omstreken. In dit plan worden thema’s als klimaat, natuur, biodiversiteit, recreatie, mobiliteit én wonen verenigd. Het Landschapspark Pasgeld verenigt het Wilhelminapark, het Elsenburgerbos en Pasgeld West en Pasgeld Oost tot een volwaardig gebied.”

Besluit
De raad neemt op 12 oktober een besluit over de inrichting van het gebied. “De identiteit en leefbaarheid van Rijswijk hangt af van uw besluit”, zo klinkt het in de brief aan de raad. “Een verkeerde beslissing heeft grote consequenties en kan niet meer worden teruggedraaid. Wij willen u dan ook vragen om het voorliggende raadsvoorstel niet aan te nemen. Dus niet te bouwen in Pasgeld. De noodzakelijke structuurvisie zal er eerst moeten komen. Lopende onderzoeken zullen eerst moeten worden afgerond. Daarnaast vragen wij u om de planvariant Landschapspark Pasgeld te omarmen, ten einde er in een volgende fase, samen verdere invulling aan te geven.”

Meer berichten
 
CustomHtml_1