Buitenhof wordt door SIC aangewezen als een locatie waar ze de basisschool graag vestigen (Foto: Koos Bommelé)
Buitenhof wordt door SIC aangewezen als een locatie waar ze de basisschool graag vestigen (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Delft krijgt islamitische basisschool

Algemeen

DELFT - Delft is hoogstwaarschijnlijk per augustus 2022 een islamitische basisschool rijker, ondanks zes afwijzingen van de aanvraag door de gemeente. Dit op besluit van DUO die de laatste afwijzing ongegrond heeft verklaard.

Door Cheyenne Toetenel

De Stichting Islamitisch College (SIC) heeft in de afgelopen jaren zes keer een aanvraag ingediend om in Delft een islamitische school te stichten. Het college heeft in 2020 ook de laatst ingediende aanvraag afgewezen, omdat zij én de gemeenteraad onvoldoende aangetoond vond dat er voldoende belangstelling is voor deze vorm van onderwijs. Ook werd gesteld dat de referentiegemeente Maastricht, aangedragen door SIC, niet representatief was voor Delft. Tegen dit besluit is de SIC in beroep gegaan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op 1 april van dit jaar besloot DUO dat SIC tóch een school mag stichten in Delft, ondanks de afwijzing door de gemeente. De gemeente had tot 14 mei de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Twee dagen voor deze deadline, een dag na de laatste raadsvergadering voor het reces, heeft het college een brief aan de raad gestuurd waarin zij aangeeft niet in beroep te gaan. Diverse fracties hadden hun bedenkingen bij de manier waarop het college heeft gehandeld. “Nu lijkt het of het college wederom niets heeft geleerd van het verleden en bij bepaalde zaken zelf conclusies trekt, uitvoert en de gemeenteraad passeert”, aldus fractievoorzitter Bram Stoop van Hart voor Delft in een eerder betoog.

Beroep
DUO heeft in het administratieve beroep geconcludeerd dat SIC met haar prognose aannemelijk heeft gemaakt dat de islamitische school voldoet aan de stichtingsnorm. Op grond van het overgangsrecht van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ komt de door SIC verlangde school voor bekostiging in aanmerking. “Het college heeft besloten niet verder in beroep te gaan omdat op basis van de juridische argumenten en jurisprudentie de kans van slagen van een beroepsprocedure voor de gemeente vrijwel nihil is”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Het college is bevoegd te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist. Er is geen afspraak gemaakt om hiervan af te wijken. Daarnaast heeft de slagingskans van een beroepsprocedure als belangrijke factor meegewogen.” Raadslid Joëlle Gooijer van de ChristenUnie uitte tijdens de commissievergadering Sociaal Domein en Wonen haar kritiek op de gang van zaken. “Het is op zich een collegebevoegdheid om al dan niet in beroep te gaan, maar gelet op de gevoeligheid bij sommige politieke partijen en bij inwoners van onze stad had het college kúnnen en wat CU betreft moéten beslissen om de raad te betrekken bij dit besluit. Waarom heeft het college de besluitvorming van DUO niet naar de raad gestuurd met een begeleidend schrijven dat de gemeente zich juridisch laat adviseren of het zin heeft in beroep te gaan en dat de gemeente tot 14 mei heeft om in beroep te gaan? Dan had het college de raad de ruimte gegeven om zich daarover uit te spreken en had dit meegewogen in een besluit dat wellicht niet anders was geweest, maar wat wel met meer draagvlak in deze stad had worden genomen.”

Huisvesting
De gemeente Delft moet door de uitspraak van DUO wettelijk verplicht op zoek gaan naar geschikte huisvesting voor de nieuwe basisschool. “We gaan in overleg met het schoolbestuur eerst op zoek naar tijdelijke huisvesting”, aldus de woordvoerder van de gemeente. Wethouder Harpe stelde in de commissievergadering dat de school ook bereid is om de samenwerking met andere scholen te zoeken. Samenwerking in de huisvesting of gedeeld schoolgebruik is volgens hem een van de eerste opties om de komst naar Delft mogelijk te maken. De woordvoerder vult aan: “We zijn in overleg met het schoolbestuur de mogelijkheden aan het onderzoeken. Zij hebben aangegeven voorkeur te hebben voor de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof. We zullen de raad in het eerste kwartaal 2022 in ieder geval informeren over de voortgang van de tijdelijke huisvesting. Afhankelijk van het gekozen huisvestingsscenario vraagt dit mogelijk nog om een raadsbesluit.” Op de lange termijn kan volgens het college uitgekeken worden naar permanente huisvesting. Daarbij spelen ook de financiën een rol, want de gemeente moet het bekostigen uit de bestaande pot voor onderwijshuisvesting. Het Rijk draagt daaraan niets bij. Niet alleen over de financiële gevolgen wordt de komende tijd gesproken. Ook vindt overleg met bestaande scholen plaats over eventuele leerlingenstromen die op gang komen door de komst van een islamitische basisschool naar Delft.

Bedenkingen
Gooijer zei tijdens de commissievergadering met de ChristenUnie pal te staan voor de vrijheid van onderwijs, Hart voor Delft is juist groot voorstander van uitsluitend openbaar onderwijs. “Hart voor Delft staat voor onderwijs dat religieus neutraal is” aldus raadslid Sylvia Grobben. “Openbare scholen waar ieder kind geaccepteerd wordt, waar afkomst, religie en huidskleur niet belangrijk is. Geen zwarte of witte scholen, geen joodse, geen christelijke en ook geen islamitische scholen.” Grobben pleit ook voor streng toezicht op het onderwijs in bijzondere scholen.