<p>De Tolbrug aan het einde van de Oude Langendijk. Middenstuk van de Rode loper.</p>

De Tolbrug aan het einde van de Oude Langendijk. Middenstuk van de Rode loper.

(Foto: )

Kritiek op plan herinrichting Oude Langendijk

DELFT- Sinds 2014 is het Rode Loper dossier een lastige kwestie. Diverse keren werd het besproken en er zijn de afgelopen jaren al meer dan 100 bijeenkomsten geweest tussen de gemeente en betrokkenen. Deze week werd er op initiatief van PvdA, CDA en Hart voor Delft de ruimte geboden aan verschillende belangenverenigingen uit Delft om in een beeldvormende sessie de bezwaren rondom het plan te presenteren.

Door Finn Rekveldt 

De Rode loper is een plan voor de herinrichting van meerdere rijstroken in straten van Delft, om de westelijke entree van de stad toegankelijker te maken. Het gaat hier om de weg vanaf de Oude Langendijk tot aan de Binnenwatersloot. Knooppunten zoals de Tolbrug en de overgang bij de Jacob Gerritstraat zijn hier onderdeel van. De bezwaren in de beeldvormende sessie zijn vooral gericht op de onderdelen van het plan m.b.t de Oude Langendijk. In 2017 werd dit plan gepresenteerd, waarna er veel kritiek kwam. In de jaren erna waren er participatiebijeenkomsten tussen bewoners en gemeente. De belangenverenigingen waren echter niet tevreden toen bij de presentatie van het herinrichtingsplan in maart bleek dat hun bezwaren en aanvullingen niet tot aanpassingen hadden geleid.

Beeldvormende sessie
Op initiatief van PvdA met steun van CDA en Hart voor Delft werd de bijeenkomst georganiseerd. Raadslid Goriska van Cooten (PvdA) wil de bevindingen graag meenemen in een commissieoverleg. “In maart stuurden meerdere belangenverenigingen ons als raad een brief waarin ze duidelijk maakten bezwaren te hebben bij de planvorming. Als partij vonden we het belangrijk om te luisteren naar de bewoners.” De presentatie werd verzorgd door Hans van Bodegom van belangenvereniging Binnenstad Noord, die in naam van onder andere MENSenSTRAAT, Fietsersbond Delft en commissie Behoud Stadsschoon de bezwaren en aanvullingen toelichtte en concludeerde in een alternatief plan.

Participatie
In de participatie zit volgens de belangenverenigingen de crux. Vanaf het moment dat toenmalig verantwoordelijk wethouder Harpe de regie naar gemeente overhevelde met de intentie om de participatieaanpak te implementeren, ging het volgens de bewoners mis. In de presentatie stellen zij dat ze na de participatiebijeenkomst van april 2018 niks meer van de gemeente hebben vernomen. Een gesprek tussen de projectleider en de belangenverenigingen werd toegezegd, maar heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Pas toen ze een brief stuurden in maart na aanleiding van het herinrichtingsplan, kregen ze antwoord terug van het college. Die hadden bevonden dat de bezwaren mee waren genomen, maar niet geleid hebben tot wijzigingen in het plan. Het college stelt dat de participatieaanpak wel voldoende was. “Bij het maken van het plan zijn álle verschillende en uiteenlopende belangen en bevindingen, waaronder die over de wegstrook, meegenomen en vervolgens zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Echter gezien de beperkte ruimte is het lastig om, beredeneerd vanuit de verschillende gebruikers en belanghebbenden, iedereen de gewenste ruimte te geven.” Hiernaast stelt de gemeente dat vanaf vorig jaar in samenspraak met SCMD naar het herinrichtingsplan is toegewerkt. SCMD verklaarde tijdens de presentatie in maart dat het plan door de bewoners van de binnenstad wordt gedragen, maar dat zien de belangenverenigingen niet zo. “De SCMD vertegenwoordigt niet de bewoners van de binnenstad waaronder de fietsers, voetgangers of de cultuurhistorische waarde.”

Andere bezwaren
De kritiek zit hem niet enkel in de participatie, de herindeling van de weg stuit op meer verzet vanwege de veiligheid. Bij de nieuwe indeling wordt ervoor gekozen om 1 meter voor de stoep te gebruiken, 3,55 voor voetgangers, 3 meter voor de weg en 1,5 meter aan kadestrook waar het bedoeling is dat het historische hek aan het water wordt vervangen voor bomen. Door de kleine ruimte en het groot aantal verkeer wat er dagelijks doorheen moet, stellen de bewoners dat het inherent onveilig is voor voetganger en fietsers. Ze presenteerden daarom ook een alternatief met bredere ruimte voor voetgangers en fietsers. Er werd afrondend de nadruk gelegd op behoud van het hekwerk dat verdwijnt in het plan, vanwege de veiligheid. De PvdA hoopt dat het college een reflectie gaat geven op het alternatieve plan, en dat de bezwaren over het participatieproces en de veiligheid kunnen worden meegenomen. De start van de werkzaamheden zal naar verwachting medio juli zijn, indien er bezwaar komt in de raad zal dit mogelijk kunnen worden uitgesteld.

Meer berichten