<p>De Madoerastraat in de Indische buurt. (Foto: Demi van der Weele)</p>

De Madoerastraat in de Indische buurt. (Foto: Demi van der Weele)

(Foto: )

Onrust over invoering betaald parkeren Indische buurt

DELFT- In steeds meer Delftse wijken wordt betaald parkeren de norm. Nadat begin februari in Wippolder betaald parkeren werd ingevoerd, doet de gemeente Delft nu onderzoek naar de parkeerdruk in de Indische buurt en het al dan niet invoeren van betaald parkeren. Indien meer dan 90% van de beschikbare parkeerplekken op verschillende tijden bezet is, dan voert de gemeente betaald parkeren in.

Door Finn Rekveldt

Op de meeste plekken waar je al langer moet betalen voor een parkeerplek in Delft werkt het zo. Voor het eerste uur betaal je 1 euro, waarna je voor elk opvolgend uur 4,50 betaald met een maximum dagtarief van 30 euro. In sommige gebieden ben je (met een paar enkele uitzonderingslocaties) verplicht om een vergunning te hebben. In een brief die de gemeente eind april aan de bewoners van de wijk verstuurde, liet de gemeente weten dat ze de parkeersituatie in de wijk gaan onderzoeken. Over de aanleiding van het onderzoek laat een woordvoerder van de gemeente het volgende weten: “Aanleiding zijn signalen van bewoners die parkeeroverlast ervaren in delen van de Indische Buurt. Dat wil zeggen fout geparkeerde auto’s, veel zoekverkeer en grote loopafstanden tot het vinden van een parkeerplaats voor bewoners en hun bezoekers. De gemeente krijgt hier al jaren klachten over.”

Bewoners
De meningen onder bewoners over de parkeerkwestie zijn verschillend, met name ook vanwege de onzekerheid die nog speelt rondom de kwestie en de verschillende ervaringen rondom parkeeroverlast. Voorzitter van belangenvereniging Onze Indische buurt Frans Vrins, vindt dat de bewoners te weinig worden betrokken bij het proces rondom de parkeerkwestie. “Er viel plots een brief op de deurmat, daarin werd gesteld dat zodra de parkeerdruk boven de 90% uitkomt, betaald parkeren zal worden ingevoerd. Naast de genoemde criteria van het aantal geparkeerde auto’s in contrast met het beschikbare aantal parkeerplekken, is het niet duidelijk waar er verder op wordt gelet in het onderzoek. Hierdoor hebben we niet het gevoel dat bewoners genoeg zijn betrokken door de gemeente.” Dit gevoel van bewoners bij beleidsveranderingen is niet nieuw in Delft, bij dossiers zoals de scholenschuif in Tanthof en de invoering van betaal parkeren in Wippolder speelde dit ook al een rol. De belangenvereniging heeft deze week een brief verstuurd naar wethouder Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening Martina Huijsmans, om hun zorgen te delen rondom de kwestie en te vragen of bewoners meer inspraak kunnen krijgen in het proces. Deze brief zal binnenkort in de gemeenteraad besproken worden.

90 procent
Volgens de brief wordt er met een parkeerdruk van 90% betaald parkeren ingevoerd. Over hoe die 90% wordt vastgesteld zegt de gemeente het volgende. “De gemeente stelt de parkeerdruk objectief vast. Dit gebeurt door het aantal geparkeerde auto’s op verschillende momenten in de week te tellen. En dit af te zetten tegen het aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar is.” De genoemde 90% is voor de gemeente dan ook leidend in de beslissing om wel of niet over te gaan op betaald parkeren. “Door de gemeenteraad zijn de criteria vastgesteld (> 90% bezetting) om over te gaan tot de invoering van betaald parkeren. Deze criteria zijn leidend. In het parkeeronderzoek wordt echter niet alleen onderzocht hoeveel geparkeerde auto’s er staan, maar ook wat de herkomst van parkeerders is. Hierbij wordt uiteraard voldaan aan de geldende privacy wetgeving.” Sommige bewoners zien de genoemde 90% als niet representatief. In een ingezonden brief van een aantal weken geleden noemde een bewoner het argument dat vanwege corona de meeste bewoners hun reisbewegingen limiteren, en dat daardoor de parkeerplekken bij voorbaat al voller zijn dan in een normale situatie.

Alternatieven
in diezelfde ingezonden brief werd ook een alternatief voorgesteld voor het algeheel betaald parkeren zoals het in andere wijken nu werkt. “Geef iedereen het recht om één parkeervergunning te kopen, ook als de bewoner geen auto heeft. Door onderling ruilen (verhandelen) van dat recht kan een bewoner een tweede vergunning bemachtigen. Hoe dat juridisch geregeld moet worden, is een mooie taak voor de gemeente. Nog een mooi voordeel van dit systeem: als ieder huis precies één parkeerplek kan krijgen, dan kan die plek ook vooraf aangewezen worden”, aldus de bewoner. Of de gemeente dit voorstel zal overwegen, is onduidelijk. Volgens de gemeente is er ‘sturing’ nodig om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, en dit kan volgens hen niet zonder de invoering van betaald parkeren. “De gemeente zet daarom in op meer geparkeerde auto’s (van bezoekers) in de parkeergarages rondom de binnenstad. En minder op straat. Als het parkeren in de omliggende straten rondom de binnenstad gratis is, dan is er altijd een alternatief beschikbaar voor het parkeren van de auto op korte loopafstand van de binnenstad. Sturen op parkeren kan dus alleen als het parkeren niet ‘vrij’ is.”

Komende tijd
De uitvoering van het parkeeronderzoek wordt nu voorbereid, de daadwerkelijke tellingen zullen nog voor de zomer plaatsvinden. Daarna neemt het college een besluit. Na de terugkoppeling die ook weer per brief wordt verstuurd naar de bewoners, hebben zij de mogelijkheid om formeel bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente. Indien het besluit tot betaald parkeren ongewijzigd blijft, wordt het op zijn vroegst in het najaar van 2021 ingevoerd.

Finn Rekveldt
Meer berichten