Studentenorganisaties roepen op tot volgen coronamaatregelen

Beste Delftse Student,

Studentenverenigingen uit Leiden hebben een tijd geleden een krachtige oproep gedaan aan alle studenten om de coronamaatregelen nog even vol te houden. Nu aan het begin van het jaar willen wij, alle verenigingen uit Delft, ook een beroep doen op jullie hulp. 

De afgelopen maanden hebben ook wij als studenten te maken gekregen met de maatregelen rondom het Coronavirus. Deze maatregelen hebben een enorme impact op ons leven. Vanuit huis heb je al je colleges moeten volgen en het grootste deel van je tentamens moeten maken. Je mag niet meer (samen) studeren op de TU en er zijn veel sociale activiteiten weggevallen. Er waren een hele tijd geen borrels meer op je studentenvereniging, je kon niet meer sporten bij je sportvereniging en niet meer samen een drankje doen in het centrum van Delft. 

Langzaamaan zijn er versoepelingen gekomen. We kunnen weer sporten, naar fysieke activiteiten en borrels op onze verenigingen. Er zijn steeds meer mogelijkheden om op de TU te studeren, met je projectgroep te werken en het wordt soms zelfs mogelijk om colleges op je faculteit te volgen. Steeds meer is toegestaan in ons studentenleven en dit willen wij koste wat het kost vasthouden. Wij, de studie-, studenten- en sportverenigingen vragen jullie daarom allemaal om nog even vol te houden. 

Naast de studenten die al een tijd in Delft studeren, zijn er ook de nieuwe Delftse Studenten. Zij zullen geen OWee lopen zoals wij die altijd hebben gekend maar zullen op een aangepaste manier elkaar en de stad moeten leren kennen. Wij moeten er samen voor zorgen dat de nieuwe studenten straks niet alleen aan hun studie hoeven te beginnen. Het studentenleven in Delft is ook met de huidige maatregelen geweldig; gun je nieuwe medestudenten de kans om het mooie studentenleven in Delft te ontdekken!

In andere steden hebben we gezien dat kleine feesten en borrels al enorme brandhaarden kunnen veroorzaken. Zo’n lokale uitbraak kan voor jou misschien niet gevaarlijk voelen, maar voor anderen in jouw directe omgeving kan dit heel gevaarlijk zijn. Om elkaar fysiek te kunnen blijven zien zullen we ons allemaal aan de regels moeten houden. Houd afstand als je met je vrienden of vriendinnen weer bij elkaar komt, hoe moeilijk dat ook is. Laat je testen en blijf thuis bij klachten, ook als deze mild zijn. Was je handen vaak en goed. Neem contact op met de GGD als er een besmetting in je omgeving is, bijvoorbeeld in je studentenhuis. Alleen door ons aan de regels te houden kunnen wij ervoor zorgen dat we elkaar fysiek kunnen blijven zien en de huidige versoepelingen aan kunnen blijven.

Wij zijn Delftse studenten. Wij zijn niet alleen de bedenkers, maar ook de doeners. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat we op een verantwoorde manier het studentenleven draaiende houden. 

Met vriendelijke groet, 

Pim van der Velde 

Namens,

Gezelschap Leeghwater
V.S.V. ‘Leonardo da Vinci’
W.I.S.V Christiaan Huygens
Technologisch Gezelschap
Vereniging voor Technische Physica
Mijnbouwkundige Vereeniging
D.S.B.G. Stylos
Het Gezelschap Practische Studie
S.V.K.T. Variscopic
S.V. Life
Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude”
S.V.N.B. Hooke
ID
S.V.T.B. Curius
Electrotechnische Vereeniging
OWee
AEGEE-Delft
C.S.F.R.
Civitas Studiosorum Reformatorum
D.S.J.V. Groover
D.S.R. Proteus-Eretes
D.S.V. Nieuwe Delft
D.S.V. Sint Jansbrug
Delftsche Studenten Bond
Delftsche Studenten Corps
D.S.V.V. Punch
K.S.V. Sanctus Virgilius
D.S.M.G. Krashna Musika
O.J.V. de Koornbeurs
Outsite
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft
SRC Thor
D.S.R.V. Laga

Dear Delft Student,

Student associations from Leiden recently issued a strong appeal to all students to persevere and keep adhering to the current restrictions. Now, at the beginning of the year, all associations from Delft also want to call on your help.

In recent months, we have had to deal with the measures surrounding the COVID-19 virus. These measures have had a huge impact on our lives. You had to follow all your lectures, and took the majority of your exams, from home. You are no longer allowed to study (together) at the TU campus and many social activities were cancelled. For a long time there were no drinks at your student association, you could no longer exercise at your sports association, and you could no longer have a drink together in the city center of Delft.

Slowly, relaxations of the rules came into effect. We can play sports again and we can attend physical activities and drinks with friends and at our associations. There are more and more opportunities to study at TU Delft, to work with your project group, and it is sometimes even possible to follow lectures at your faculty. More and more is allowed in our student life and we want to maintain this freedom at all costs. We, the study, student, and sports associations, therefore ask you all to stick to the rules.

Next to the students who have been studying in Delft for some time, there are new Delft Students as well. They will not experience the OWee as we have, and they will have to get to know each other and the city in a different, appropriate way. Together we must ensure that these new students do not have to start their studies alone. Student life in Delft is great with the current measures as well, and we should give new fellow students the opportunity to discover the beautiful student life in Delft!

In other cities we have seen that small parties and drinks (without maintaining 1.5 meter distance) can already result in a point of origin of many new infections. Such a local outbreak may not feel dangerous to you, but it can be very dangerous for others in your immediate vicinity. In order to be able to keep meeting each other physically, we will all have to obey the rules. Keep your distance when you get together with your friends, no matter how difficult that may be. Get tested and stay at home when you have symptoms, even if they are mild. Wash your hands well and often. Contact the GGD if there is an infection in your vicinity, for example in your student house. Only by following the rules can we ensure that we can continue to see each other physically and keep the current relaxations.

We are Delft students. We are not only the inventors, but also the executors. Together we can ensure that we keep student life going in a responsible way.

Kind regards,

Aisha So

Meer berichten
 
CustomHtml_1