<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Stichting Behoud het Park 'adverteert' met een bord voor groenbehoud (Foto: Koos Bommelé)
Stichting Behoud het Park 'adverteert' met een bord voor groenbehoud (Foto: Koos Bommelé) (Foto: KOOS BOMMELE)

Hoe staat het met de 'scholenschuif' in de wijk Tanthof?

DELFT - Wethouder Schrederhof verwierp op 1 oktober de alternatieve variant van de stichting Behoud het Park m.b.t. de scholenschuif in de wijk Tanthof.

Door Ruud Stift

Geert van Poelgeest, stichting Behoud het Park: "B & W van Delft willen alleen de voor- en nadelen van nieuwbouwplannen voor de basisscholen in Tanthof (scholenschuif) onderzoeken in het Abtswoudsepark en op de plek van de Kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen. Onze variant gaat uit van herbouw van twee scholen op twee plekken. Geen van de raadsleden, insprekers en publieke tribune waren enthousiast voor bouwen op deze locaties. Het leidt tot teloorgaan van groen, dreigende verkeersproblemen en aantasting van de wijkstructuur. Alle acht (!) insprekers en de oppositiepartijen drongen aan het alternatief uit de nota van onze stichting uit te werken. Tot verontwaardiging van de insprekers en de mensen op de volgepakte tribune weigerde wethouder Schrederhof deze 3e optie nader te bekijken, omdat de besturen van de schoolkoepels (Laurentius, SCD, Librijn) dit plan hadden afgewezen. Zij stelt de relatie met de schoolbesturen boven die met de inwoners van Tanthof, ongehoord. Op de vraag wat er gebeurt als beide voorgestelde locaties niet haalbaar blijken, antwoordde zij dat B & W dan zelf een besluit neemt. Dit laat ruimte voor de gedachte dat een plan waar niemand voorstander van is Tanthof door de strot geduwd kan worden. De raadsfracties en de insprekers beraden zich voor de volgende raadsvergadering op 28 november."

Woordvoering gemeente:
"De schoolbesturen van de scholen in Tanthof Oost en Tanthof West (Laurentius, Librijn en SCO) zijn vanaf 2015 bezig nieuwe huisvesting te organiseren voor de basisscholen in de wijk. Dit omdat het aantal leerlingen de laatste jaren fors gedaald is. De besturen zullen het aantal van 6 scholen terugbrengen naar 3. Zij willen graag met die overgebleven scholen naar één gezamenlijke centrale locatie in Tanthof, gericht op de toekomst, en hebben deze wens goed onderbouwd. Vorig jaar is een onderzoekstraject in gang gezet naar één centrale locatie in de wijk, het Vietnampad. Wij kozen ervoor om bewoners zo vroeg mogelijk te informeren en niet eerst een plan uit te werken. Direct omwonenden zijn meteen op de hoogte gebracht van het te starten onderzoek. Tijdens bewonersavonden over de toekomst van de wijk, in het voorjaar, werden vragen gesteld over het waarom van een centrale locatie en of er alternatieven mogelijk waren. De bestuurders van de drie basisscholen besloten dit in een notitie nader toe te lichten. Hierin geven ze aan hoe zij de verschillende varianten voor de nieuwbouw van de basisscholen in Tanthof zien. Eén gezamenlijke locatie biedt de mogelijkheid van flexibiliteit en sluit het beste aan op gelijkwaardigheid als uitgangspunt. Laurentius, Librijn en SCO kunnen elkaar gezamenlijk versterken en de ruimten beter benutten, met behoud van de eigen identiteit. In feite zoals het cluster in Tanthof Oost, maar met nauwere samenwerking en moderne faciliteiten. Een centrale locatie houdt rekening met de structuur van de wijk in twee helften: iedereen kan de locatie goed bereiken. Tijdens het onderzoek naar een centrale locatie werd een tweede locatie aan het onderzoek toegevoegd (de Kinderboerderij), doordat deze locatie werd genoemd door bewoners. We doorlopen een intensief traject met (een vertegenwoordiging van) bewoners en belangenverenigingen. Binnenkort wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de twee centrale locaties, bestaande uit een studie naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid en het maatschappelijk effect. Let wel: het gaat hier nog niet om een bouwplan! De schoolbesturen laten weten dat er altijd contact met hen kan worden opgenomen als het gaat om onderbouwing van hun visie. De stichting Behoud het Park heeft daar vooralsnog geen gebruik van gemaakt. Zij ontwikkelde een variant, waarover men informatie over had kunnen inwinnen bij de schoolbesturen, met als conclusie dat dit voor de scholen geen reële variant is. Ten slotte willen wij benadrukken dat de Kinderboerderij niet verdwijnt uit Tanthof. Als deze locatie geschikt blijkt, krijgt de Kinderboerderij een nieuwe plek in Tanthof. De Stichtingen Kinderboerderij en Kindertuinen zijn uitgenodigd deel te nemen aan een werkgroep, zodat zij volledig op de hoogte zijn van het verloop van het haalbaarheidsonderzoek en input kunnen geven. Als een van de locaties haalbaar blijkt, volgt een advies aan de gemeenteraad. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of zij tot bestemmingsplanwijziging overgaat. Dan volgt een gebruikelijke inspraakprocedure, waar bewoners en andere belanghebbenden in kunnen spreken en/of bezwaar kunnen maken."

Wat vindt de lokale politiek? Wij verzamelden enkele reacties.

Boris Duijff (SP): "De gemeente is hierover al vier jaar met de schoolbesturen in overleg. Nu pas worden politiek en de bewoners erbij betrokken. Heel raar om daar achteraf goedkeuring voor te komen vragen. Het idee alleen al: groen en de Kinderboerderij die hiervoor plaats moeten maken? Leerlingen gaan vlakbij naar school, dat vereist straks heel veel logistiek en nieuwe Oost-West verbindingen. Kleinere scholen, gedecentraliseerd, passen meer bij het karakter en de structuur van de wijk. Wij prefereren een variant van nieuwbouw op de 'oude locaties' met woningen erboven. Dan pak je meteen een ander heikel punt mee, de dringende noodzaak van bouw van woningen voor sociaal zwakkeren. De ondernemers zitten ook dichtbij de scholen, die worden ook geraakt door de eventuele verhuisplannen."

Twan de Nijs (STIP): "STIP wil dat iedereen in Delft goed onderwijs kan krijgen. De scholen in Tanthof hebben een aanvraag ingediend om gezamenlijk één cluster van drie gebouwen te gaan betrekken. Deze optie wil STIP graag onderzoeken om te kijken of het haalbaar is, en of de scholen hiermee in de toekomst goed onderwijs kunnen leveren. Dit is ook de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarbij is het natuurlijk belangrijk om ook naar andere randvoorwaarden zoals de ligging in de wijk te kijken. Daarom staan we achter de stap om dit te onderzoeken, zodat we uiteindelijk bij een eventuele verhuizing en verbouwing van de schoolgebouwen een goed besluit kunnen nemen."

Bram Stoop (Stadsbelangen Delft): " Wij zijn tegen de beide locaties in Tanthof. Er is weinig draagvlak voor in de wijk, zo bleek toen 8 mensen ingesproken hadden. Het is ook de manier waarop een en ander verloopt als het gaat om de procedure: een mededeling in het AD een dag voor het zomerreces,  dat de Kinderboerderij een mogelijke locatie zal zijn, gaat er bij ons niet in. Stadsbelangen heeft een motie die we aangehouden hebben die oproept om geen van beide locaties mee te nemen in de verdere planvorming.

Stadsbelangen Delft vindt ook dat het college wellicht naar de alternatieven moet kijken waar men vanuit de wijk Tanthof mee is gekomen. Men moet zich beseffen dat de wijk Tanthof de bewoners van de wijk zijn en dat daarbij beginspraak voor Stadsbelangen al lange tijd een hot item is.

Beginspraak bij de besturen van de scholen zo blijkt is er ruim voldoende geweest die het vervolgens door de politiek uit laten vechten cq hen voor het karretje spannen. We zijn ook benieuwd of gemeente Delft de alternatieven vanuit de bewoners voorgelegd hebben aan de besturen en wat deze ervan vonden."

Christine Bel (D66): "Tanthof vergrijst en de zes scholen hebben steeds minder leerlingen. De 3 verschillende soorten scholen gaan daarom allemaal terug van 2 naar 1 school. De 3 schoolbesturen hebben de samenwerking gezocht om deze scholen samen in 1 nieuw centraal in Tanthof gelegen, toekomstbestendig multifunctioneel duurzaam gebouw te huisvesten. Dit maakt gezamenlijk gebruik van faciliteiten mogelijk; geeft ruimte aan schommelingen van aantal leerlingen verdeeld over de scholen en houdt alle soorten onderwijs bereikbaar voor heel Tanthof. Er loopt een uitgebreid participatietraject, waarin scholen, ouders en buurtbewoners zijn betrokken. Er worden nu twee locaties onderzocht, waarvan één is aangedragen door wijkbewoners. Alle belangrijke factoren worden meegewogen, zoals bereikbaarheid, groen en (voor de ene locatie) het bieden van een goede nieuwe locatie voor de kinderboerderij. D66 ziet een gedegen proces, waarbij betrokkenen goed worden meegenomen om een afgewogen toekomstbestendige keuze voor Tanthof te maken."

Frank van Vliet (GroenLinks): "Eerst kijken wat het beste is voor heel Tanthof. GroenLinks vindt dat er bij het onderzoeken van één locatie voor drie scholen in Tanthof niet alleen gekeken dient te worden naar wat voor de schoolbesturen het beste is, maar ook wat de impact is voor de wijk op meerdere aspecten. De gemeente is niet voor niets met veel bewoners in gesprek gegaan over de toekomst van Tanthof. We zijn benieuwd wat de uitkomsten van deze gesprekken zijn en wat de ideeën zijn om er voor te zorgen, dat Tanthof een aantrekkelijk wijk is en blijft om in te wonen.

GroenLinks deelt de zorgen van de bewoners en insprekers bij de raadscommissie in het stadhuis. We willen dat de gemeente onderzoekt wat de impact op de wijk is van het verplaatsen van de scholen naar één locatie tussen Tanthof Oost en West. Wat betekent dit voor de verkeersveiligheid, het groen, de sociale functie en de winkels als de scholen uit de huidige centraal gelegen locaties in Oost en West verdwijnen. We begrijpen, dat als de schoolbesturen naar één locatie willen, de gemeente dit ook serieus moet onderzoeken. De uitkomst daarvan zal alleen positief zijn als het integraal bijdraagt aan Tanthof als aantrekkelijke wijk om te wonen."

Joelle Gooijer (ChristenUnie): "We zullen ons standpunt als raad nog moeten innemen, als het college komt met een voorstel. Dat voorstel kan het college pas doen nadat ze opties heeft onderzocht. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren met de scholen in Tanthof, want al het geld dat nu gaat naar leegstaande gebouwen kan niet naar leerkrachten. Een cluster van scholen biedt voor schoolbesturen voordelen omdat ze voorzieningen kunnen delen en dus kosten besparen. En in Tanthof staat al zo'n cluster waar in de hoogtijdagen ongeveer 1100 leerlingen kwamen. Het college is verplicht scholen te huisvesten. Maar een schoolbestuur kan geen ruimte claimen. In een locatie onderzoek moet er zeker geluisterd worden naar ouders en bewoners. We hebben begrip voor de wens van omwonenden voor 2+2 optie. Omdat er slechts leerlingen zijn voor 3 scholen, zal de consequentie zijn dat er 1 school aan één kant zou komen en 2 aan de andere. We snappen dat schoolbesturen dit niet wenselijk vinden. Toch hebben we de wethouder gevraagd deze optie wel te onderzoeken. Het is immers een hele lastige belangenafweging. Daarin past het niet om zo'n optie snel van tafel te vegen.
De kinderboerderij is genoemd door omwonenden zelf, daarom is het college ook daarvoor een locatieonderzoek gestart. Maar het is natuurlijk onwenselijk dat de kinderboerderij, die niets te maken heeft met het oorspronkelijke probleem, moet bijdragen aan een oplossing waar ze zelf niet beter van wordt. Eerder slechter, omdat een verhuizing ten koste gaat van wat er is opgebouwd en de motivatie van grote groepen vrijwilligers frustreert."

Dimitri van Rijn (VVD): "Naar een toekomstbestendige wijk Tanthof waarin het aantrekkelijk is om te leven en te leren. In de discussies rondom de scholenschuif in de wijk Tanthof zijn er grofweg twee punten van zorg te onderscheiden:

  1. Het al dan niet geclusterd bouwen van drie scholen; en
  2. De geschiktheid van de twee locaties als vestigingsplaats.

De VVD kan instemmen met de behoefte van de schoolbesturen en de lijn van het college om geclusterd te bouwen op één locatie. Het scheelt veel ruimte en geld als de scholen functies kunnen delen, zoals kinderopvang en een sporthal. Daarnaast is er inhoudelijke synergie te bereiken door op één locatie een cluster van drie scholen, dus geen megaschool, te bouwen in plaats van op twee plaatsen. Ook biedt nieuwbouw wat de VVD betreft de kans om de nieuwe scholen duurzaam en groen in te richten met ruimte voor nieuwe en innovatieve vormen van onderwijs. Goed voor de wijk en goed voor onze kinderen.

Ten aanzien van het vinden van een geschikte locatie wordt een uiterst zorgvuldig proces doorlopen door de wethouders Schrederhof en Van der Woude, waarbij buurtbewoners, scholen en ouders intensief worden betrokken. Wij ondersteunen het tijdens de commissie sociaal domein & wonen geschetste vervolgtraject om twee locaties te onderzoeken op haalbaarheid. Alle belangrijke aspecten, zoals bereikbaarheid, groen en draagvlak in de wijk worden meegenomen.

Wij als VVD zijn kortom tevreden over het verloop en de aanpak. Wij wachten de uitkomst van de haalbaarheidsonderzoeken naar de gezamenlijke locatie Abtswoudepark en locatie Kinderboerderij af. Daarna is het aan de raad om een integrale, afgewogen, breedgedragen en toekomsbestendige keuze voor Tanthof te maken."


 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>