<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Sandra van Drongelen voor haar huis in de Lombokstraat (Foto: RSAJ)
Sandra van Drongelen voor haar huis in de Lombokstraat (Foto: RSAJ) (Foto: )

Bewoners Indische buurt vrezen sloopplannen Vestia

Sociale woningbouw in Delft dreigt ernstig gedecimeerd te worden

DELFT - De Delftse SP heeft een meldpunt in het leven geroepen voor huurders die te maken hebben met problemen zoals achterstallig onderhoud, schimmel- en vochtproblematiek of sloopplannen. Vooral bewoners van de Indische buurt en de Bomenwijk wachten de nieuwe ontwikkelingen in spanning af.

Door Ruud Stift

Iedere huurder die problemen heeft met onderhoud, te hoge kosten of onterecht sloopplannen kan zich melden via delft@sp.nl. De SP wil zo in eerste instantie in kaart brengen waar welke problemen spelen. Volgens de politieke partij is het politieke beleid van de gemeente gericht op het aantrekken van 'yuppen'. Het probeert 'hardwerkende mensen met een minder dikke portemonnee de stad uit te jagen'.

Lieke van Rossum, fractievoorzitter van de SP: "Het tekort aan betaalbare huurwoningen in Delft is schrijnend en meerdere onderzoeken wijzen uit dat er bijgebouwd moet worden. Toch wil de gemeente het aantal sociale huurwoningen niet laten toenemen. Volgens sommige politici moet de bevolkingssamenstelling maar veranderen. Belachelijk! We merken dit
al in Biesland en Poptahof waar we met bewoners in actie komen voor betere huizen vanwege vochtproblemen en gebrek aan isolatie. In het Heilige Land en de Bomenwijk zijn we actief omdat er - tegen de wil van bewoners - sloopplannen zijn om veel duurdere huizen terug te bouwen. En het begint ook te rommelen in de Indische buurt."

Lex Fridsma, bewoner Bomenwijk: "We hebben een brief van de gemeente ontvangen, waarin wordt gezegd dat de 'stadsurgentie' voor dit gebied is toegekend. Het wordt als 'actief' bestempeld. Dat betekent dat woningcorporatie Vestia de vrije hand krijgt om de boel hier te gaan herinrichten. Natuurlijk ga ik een bezwaarschrift indienen, want ik ben bang dat het op sloop uitdraait."

Marjon Kok, SP Delft: "Het algemene verhaal is telkens dat er weinig sociale verhuur overblijft als de eindbalans opgemaakt wordt. In de Indische buurt zijn nu 170 à 180 sociale huurwoningen te vinden. Volgens de becijfering die Vestia openbaar heeft gemaakt, komen daar 50 à 60 sociale huurwoningen voor terug. Dit alles n.a.v. de oorspronkelijke Woonvisie die de 48% aan sociale huur terug wil brengen naar 31%. Gedoseerde krimp noemen ze dat. Mensen worden letterlijk de stad uitgejaagd of veroordeeld tot 'woningnomade'. Bewoners in de Bomenwijk krijgen te horen dat ze maar beter in Den Haag kunnen gaan kijken naar een nieuwe huis, want in Delft is niets beschikbaar. Zo wordt blijkbaar met huurders om gegaan."

Sandra van Drongelen, bewoner Indische buurt (Lombokstraat): "We weten dat het gaat gebeuren, verbouwen dan wel slopen, maar wanneer en hoe en wat er voor terug komt weet niemand. De meeste bewoners wonen hier al 30/35 jaar. Groot onderhoud is nooit gepleegd, alleen om de tien jaar een likje verf. Dat steekt nog het meest. We gaan proberen de buurt bij elkaar te roepen om een vuist te maken middels een op te richten buurtcomité. De inspraak, een bijeenkomst in het buurthuis in juni en een huisbezoek met enquête, is een wettelijke verplichting. Die kwam over als een wassen neus. Er is zogenaamd niets bekend, maar tussen de regels door kun je lezen dat er al plannen klaar liggen in de kast. Renoveren zou te duur zijn, dus dat is geen optie. In een pamflet, verstrekt door Vestia, staan de straten benoemd. Het gaat om in totaal 181 woningen in de Javastraat, Bankastraat (noordzijde), Celebesstraat, Lombokstraat, Sumatrastraat, Borneostraat, Vrijenbanselaan (deels) en de Brasserskade (deels). Ze konden niet beloven dat het aantal sociale huurwoningen intact zou blijven, maar uit afspraken met de gemeente vanuit de Woonvisie blijkt dat men terug wil naar 30% aan sociale huurwoningen."

Yvonne Buwalda, woordvoerder namens Vestia: "We zijn nu bezig met de laatste fase van vernieuwing van de Bomenwijk. Over het grootste plan, de sloop van 190 woningen, zijn de bewoners al eerder geïnformeerd, up-to-date gebracht en persoonlijk begeleid volgens een sociaal plan. Ze worden ook geïnformeerd via nieuwsbrieven en er is iedere week spreekuur in de wijk. In de Bomenwijk bouwen we in ieder geval 179 woningen terug (we zijn aan het kijken of we dit aantal nog wat kunnen verhogen). Dit worden sociale en midden-huurwoningen. Hier komen geen koopwoningen.De gemeente heeft dit gebied per 1 augustus aangewezen als actiegebied (stadsurgentie), dus de bewoners van deze 190 woningen hebben urgentie en kunnen met voorrang reageren op woningen via www.woonnet-haaglanden. De totale verhouding in de gehele Bomenwijk is straks (als de 190 woningen gesloopt zijn en de minimaal 179 nieuwbouw gerealiseerd): 52% sociale huurwoningen en 48% marktwoningen (koop- en vrije sector huurwoningen). In de Indische Buurt onderzoeken wij wat er moet gebeuren. De technische staat van de woningen is bekeken. Nu willen we weten hoe bewoners er tegenaan kijken. We leggen huisbezoeken af en kijken of we een klankbordgroep kunnen vormen."

Woordvoering gemeente: "Verhuurders in Nederland mogen de huurprijzen jaarlijks aanpassen in relatie tot inkomens van huurders. Bij woningverbetering of sloop/nieuwbouw kunnen de huurprijzen worden verhoogd. Huurprijzen worden niet bij voorbaat 'geliberaliseerd' of 'op aanbod' aangepast. Als bewoners vanwege de ingreep niet in hun woning kunnen blijven, is het aan de verhuurder om in het kader van landelijke regelgeving en het lokale woonbeleid goede afspraken te maken met huurders.
Huurders van te verbeteren of te slopen woningen kunnen met een stadsvernieuwingsurgentie in de regio Haaglanden een jaar lang met voorrang op zoek naar een andere woning. Vestia zet zich actief in om waar nodig maatwerk te leveren en deze huurders te ondersteunen bij het vinden van een passend alternatief. Zo worden o.a. verhuiskosten vergoed, zoals vastgelegd in het Sociaal Plan dat Vestia heeft vastgesteld met instemming van een meerderheid van de huurders (tenminste 70%). Het is niet de bedoeling om 'woningnomades' te creëren. I
n 2008 is Vestia in overleg met de gemeente Delft gestart met vernieuwing van de Bomenwijk. Door financiële problemen bij Vestia in 2012, kwam dit proces tot stilstand. Vestia kondigde onlangs aan de herontwikkeling van de resterende fasen in overleg met de gemeente en de bewoners te gaan uitvoeren. Bewoners hebben in december 2018 van Vestia een brief ontvangen. Inmiddels is -na toetsing aan het gemeentelijk woonbeleid en alle relevante wettelijke regelingen- een deel van de Bomenwijk door de gemeente aangewezen als 'actiegebied', alle huurders in dit gebied komen in aanmerking voor een stadsvernieuwingsurgentie. Met de gemeente heeft Vestia afspraken gemaakt over welke woningtypen in welke prijsklasse zullen worden teruggebouwd. Dit is in lijn met de eerdere afspraken tussen Vestia en de gemeente Delft uit 2011 en tevens in lijn met de Delftse Woonvisie 2016-2023. De voortgang van de afronding/doorstart van de vernieuwing van de Bomenwijk wordt door Vestia gecommuniceerd met de bewoners en is met de gemeenteraad gedeeld."

 

 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>