<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Hoe gaat het er in de nabije toekomst uitzien aan de Noordzijde van de Schieoevers? (Foto: Koos Bommelé)
Hoe gaat het er in de nabije toekomst uitzien aan de Noordzijde van de Schieoevers? (Foto: Koos Bommelé) (Foto: KOOS BOMMELE)

Bewoners uiten zorgen over transformatie Schieoevers Noord

Wanneer wordt de stad Delft eindelijk eens als 'vol' bestempeld?

DELFT - Bewoners in Delft Zuidoost maken zich zorgen over de verandering van bedrijventerrein Schieoevers Noord in een woon/werkplek.

Door Ruud Stift

Het college wil langs de Schie 8.500 woningen bouwen. Deze maximale verdichting baart de bewoners zorgen. Volgens hen leidt het tot teveel hoogbouw en autoverkeer, ook door reeds bestaande woonbuurten.

Vrij spel
Bewoners vinden dat de gemeente te weinig regels stelt, projectontwikkelaars dreigen vrij spel te krijgen. Er is met toepassing van de crisis- en herstelwet speciaal voor Schieoevers Noord 'ruimte in de regels' gecreëerd. Er worden geen maximale bouwhoogtes voorgeschreven en wettelijke grenzen voor geluidshinder mogen worden overschreden middels een speciale experimentenwet. De bewonersverenigingen willen meer regie om te voorkomen dat de woonwensen ondergeschikt worden gemaakt aan vastgoedontwikkeling. Ze pleiten voor een plan dat van een gezonde en veilige werk- en leefomgeving uit gaat.

Erik van Hunnik van de belangenvereniging TU-Noord: "Wij hebben, sinds de oprichting in 2003, al heel wat meegemaakt. We kijken nergens meer van op. Er zou inmiddels toch vooruitgang geboekt moeten zijn op het gebied van 'in overleg gaan met of in contact treden met de burger'? Veel bewoners zullen last ondervinden van deze grootschalige bouwoperatie. Het zal voor veel extra verkeer zorgen, wat zich deels over de Kruithuisweg en deels door de stad zal bewegen. Nu rijden er 15.000 tot 20.000 voertuigen per dag door de wijk TU-Noord. Op de Kruithuisweg is het al bijna niet te doen en dat wordt dadelijk nog nijpender. Bewoners die heerlijk aan het water wonen, kijken in de nabije toekomst uit op torens die wel 95 meter hoog kunnen worden! Bij de bouw worden de randen opgezocht, meer waarschijnlijk wordt het wettelijk toegestane zelfs overtreden. Verdichting en weinig groen, dat is de samenvatting van de plannen. Maar er komt een groenstrook van maar liefst 6 meter breed, roept men dan. Alsof dat bijdraagt aan de 'opplus' van het groen voor Schieoevers. Wat zijn de milieugevolgen, wat laat de MER (Milieu Effect Rapportage) zien? Alles wat ons direct raakt, daar mogen we toch wat van vinden? Lijm & Cultuur, alle bouwplannen, het drukkere verkeer? Gelukkig moet het nog een bestemmingsplan worden. Er gaat niet zo snel een heipaal de grond in. Maar, als je in ingewikkelde procedures belandt, dan wordt het vervelend. Zie de Sebastiaansbrug. Je kunt het beter meteen 'aan de voorkant' regelen. Wij worden als belangenvereniging niet uitgenodigd bij de gesprekken. Zelfs de ambtenaren die er mee bezig zijn hebben we nog niet gezien. Bij de plenaire bijeenkomsten waren we welkom, maar aanschuiven aan tafel? TOPDelft is het enige podium met hun agenda van stadsgesprekken.

Overvallen
Dit fantastisch grote plan, wil de stad dat eigenlijk allemaal wel? Moeten er echt 15.000 woningen bij op korte termijn? Die geluiden horen wij niet. Iedereen trekt naar de stad, maar wanneer is Delft vol? Veel mensen aan de westkant (o.a. Zeeheldenbuurt) horen niks en worden hierdoor compleet overvallen. Het tiny houses-project zal op termijn ook wel neerkomen op bouwen, direct langs het spoor! De plannen kunnen ook nadelig uitvallen voor bestaande bedrijven zoals Prysmian met zijn grote vrachtwagens en Festo BV. En, de MER indachtig, wat te denken van de luchtkwaliteit, de bereikbaarheid en de groenvoorziening? Het aantal fietsbewegingen wordt hoger en er is sprake van een grote toename van zogenaamde kenniswerkers. Dus: een wijk vol met passanten, waar jonge gezinnen niet graag willen wonen. Dus: wel een mooi gebied, maar geen aantrekkelijk plan. Met de individuele ambtenaar is niks mis. Alle plannen verzanden echter in de constructie. Onbegrijpelijk voor een buitenstaander. Waarom niet eerder naar de burger gestapt? We hebben maar een paar maanden om te ageren tegen de besluiten. Nog meer verdichting, genoeg is toch een keer genoeg?"

Jaap Langhout, projectcoördinator Bedrijven Kring Schieoevers: "Ondernemers hebben maar een beperkte invloed, ondanks intensief overleg met politiek en bestuurders. Het motto: 'Ruim baan voor de maakindustrie' wordt middels een motie breed gesteund door de gemeenteraad. Deze moet floreren, gekoesterd worden. Delft ontwikkelt zich in vergelijking met even grote steden niet al te best. De werkgelegenheid bijvoorbeeld groeit veel minder. De maakindustrie is juist een bron van werkgelegenheid. Vervoer over water moet worden gestimuleerd. Watergebonden bedrijvigheid naar het voorbeeld van de containerterminal in Alphen aan den Rijn, ter inspiratie. Elektrische schepen die landinwaarts varen en de high-tech maakindustrie stimuleren. Innovaties, ontwerp, prototyping en productie op een paar vierkante kilometer. We zijn d.m.v. energiescans heel hard bezig om de CO2-uitstoot te verminderen. Uiteindelijk moet dit energieneutrale ondernemen zelfs uitmonden in een energieoverschot, wat we weer kwijt kunnen in bijvoorbeeld de woonwijk Tanthof. De vele platte daken leveren veel vierkante meters om energiezuiniger in te vullen. De verschillen worden momenteel inzichtelijk gemaakt. Het Concept Ontwerp Plan moet al in april zijn beslag krijgen. Onze zorg: Is er straks genoeg ruimte voor de maakindustrie of gaan de nieuwe woningen de industrie verdrijven?"

Wethouder Brandligt: "De ambitie is een wijk te maken die inspeelt op de behoeften van Delft. Deels met kenniswerkers, maar de woonruimte wordt ook deels voor hele andere doelgroepen ingevuld. Het gebied leent zich beter en meer voor een intensief stedelijk klimaat: minder eensgezins grondgebonden woningen, meer appartementen. Er worden wel degelijk ook stadswoningen gerealiseerd, bedoeld voor gezinnen. De nieuwe wijk wordt een afspiegeling van Delft met een accent dat past bij het woonmilieu en de locatie die het zal zijn. Dus geen klassieke auto-georiënteerde mobiliteit. De bewoners zullen gestimuleerd worden andere vervoersmogelijkheden te kiezen, zeker voor de korte afstanden. Dit is nodig (uitgewezen door de MER) om de omliggende verkeersinfra, o.a. de Kruithuisweg, niet te veel te belasten. Luchtkwaliteit en groenvoorziening zijn belangrijke aspecten waar in de planontwikkeling op wordt gestuurd en uitgewerkt hoe hier op een aantrekkelijke manier mee om te gaan. In februari, maart en april zijn een groot aantal participatiebijeenkomsten, waar iedereen welkom is. De direct omliggende wijken zullen ook gericht uitgenodigd worden. Zoals overigens ook is gebeurd voor de drie bijeenkomsten die in het kader van de MER zijn georganiseerd in 2018. Daarnaast vindt participatie plaats via social media en online activiteiten. De komende maanden zal placemaking worden georganiseerd, waarmee het plan en plangebied meer onder de aandacht wordt gebracht van de Delftenaren. Het doel van de gemeente is een gemengd werk- woongebied, waar wonen aan het werken wordt toegevoegd. De gemeente beseft zich dat zij het werken in de ontwikkeling moet beschermen aangezien de economische parameters maken dat anders het wonen gaat prevaleren. De woningbouw levert namelijk meer geld op en de vraag is groot. In de planontwikkeling is de Ruimtelijk Economische Visie (REV) van de gemeente een belangrijke basis. Hierin is een vertaling verwoord van de erkende behoefte en de visie van Delft waar het gaat om bedrijfsruimte. Die vraag naar ruimte zal in de plannen een plek krijgen. Vervoer over water zien we als een belangrijk vervoersmiddel nu, en in de toekomst. Gemeente en provincie nemen maatregelen om dit blijvend een plek te geven in Schieoevers. Er is o.a. een nieuwe aanlegplaats in de omgeving van de Porceleyne Fles en er zijn plannen in opdracht gegeven voor verplaatsing en uitbreiding van de aanlegfaciliteiten op Schieoevers Zuid."

Ruud Stift

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>