Als het aan de Projectgroep Nieuwe Gasthuisplaats ligt, is dit binnenkort een 'groene' verblijfsruimte (Foto: Koos Bommelé)
Als het aan de Projectgroep Nieuwe Gasthuisplaats ligt, is dit binnenkort een 'groene' verblijfsruimte (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Burgerinitiatief voor Nieuwe Gasthuisplaats

Algemeen

DELFT - In het coalitieakkoord van het college staat dat Delft een 'stad is voor én van iedereen'. De betrokkenheid van de Delftenaar wordt gewaardeerd en ook de initiatieven die bewoners zelf nemen 'om de stad mooier, groener, gastvrijer en gezonder maken'. In de ontwikkeling van nieuw beleid en in plannen voor gemeentelijke projecten zoekt men zelf belanghebbenden op en de gemeente zorgt ervoor dat deze hun stem kunnen laten horen, bijvoorbeeld bij de plannen voor de Gasthuisplaats.

Door Ruud Stift

Bouwondernemer Sjoerd Tiemstra is één van de (burger)initiatiefnemers van de Projectgroep Gasthuisplaats, samen met Wytze Patijn (oud rijks- en stadsbouwmeester en stedenbouwkundige), Jos van de Lindeloof (tuin- en landschapsarchitect) en Hans Bakker (bouwondernemer en architect). Zij zijn de spreekbuis van de 34 leden tellende projectgroep, een breed geschakeerde mix van betrokkenen, kenniswerkers en prominenten uit Delft: hoogleraren, medewerkers van Hoogheemraadschap Delfland, bewoners en vertegenwoordigers van onder andere Zuidpoort, nieuwe en oude binnenstad en het SCMD (Stichting Centrum Management Delft). De Projectgroep heeft de gemeenteraad onlangs een brandbrief gestuurd.

"De Gasthuisplaats is van grote historische betekenis voor Delft. Het oudste ziekenhuis van Nederland heeft er 700 jaar lang gestaan en de archeologische ondergrond bevat bijzonder waardevolle elementen daarvan. Funderingsresten en grote aantallen skeletten van de begraafplaats zijn in en rond plek van de oude kapel te vinden. Na het vertrek van het Gasthuis naar de buitenwijken restte een gapende wond in de binnenstad van Delft met parkeerellende, lelijke achterkanten, vervuiling en verloedering. Wij willen eraan blijven werken en vragen de gemeenteraad om een daad. Het gebied tussen Koornmarkt, Brabantse Turfmarkt, Gasthuissteeg en Huyterstraat als kader voor de toekomstige situatie. De Nieuwe Gasthuisplaats kan een versterking blijken voor de Delftse binnenstad, een parel in het centrum van Delft! Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het oplossen van de verkeers- en parkeerproblematiek en het respecteren van de archeologische ondergrond de sleutels zijn voor nieuwe invullingen."

Uitgangspunten
De Projectgroep heeft 8 belangrijke uitgangspunten geformuleerd: archeologie als inspiratie, parkeervrij en autoluw, gevarieerd wonen, een groene publieke ruimte, duurzaam en klimaatbestendig, een grote mix aan functies, aansprekende hoogwaardige architectuur en planvorming van onderop. "Die aanpak van onderaf vraagt extra aandacht vanwege het grote aantal actoren dat bij de Gasthuisplaats betrokken is. Zowel door de verschillende eigenaren die belangen en posities hebben en waar de Gemeente Delft er één van is. Ons initiatief draait om samenspraak met betrokken eigenaren, bewoners en gebruikers om gezamenlijk stappen te zetten, een gedragen plan dat recht doet aan de bijzondere karakteristieken van de plek. Wij willen als interactief sparringpartner dienen voor het gehele ontwikkelingsproces naar de Nieuwe Gasthuisplaats. Essentiële voorwaarde is het verdwijnen van de parkeerfunctie op de Gasthuisplaats. Onze conclusie is eenvoudig: ontwikkeling van de Gasthuisplaats is alleen mogelijk zonder parkeercapaciteit voor bezoekers en zonder doorgaand verkeer. Vanwege de archeologische ondergrond kan slechts functie-gerelateerd parkeren ('stallen') gerealiseerd worden. De huidige verkeersontsluiting via de Gasthuissteeg van de zuidelijke binnenstad leidt ook tot een blokkade voor ontwikkeling. Overlast hierdoor in de vorm van luchtverontreiniging, lawaai en autoverkeer in met name de Gasthuissteeg maken nieuwbouw onmogelijk. De raad heeft bij motie in 2010 al besloten tot per saldo verwijderen van de huidige parkeerfunctie op de Gasthuisplaats. Wij menen daarom dat 'parkeervrij en autoluw' zonder meer uitgangspunt kan zijn en niet afhankelijk gemaakt moet worden van de uitkomst van een nieuwe oriëntatie op het parkeerbeleid in de gehele binnenstad. Waarom nog langer wachten, terwijl al duidelijk is dat het parkeerveld op- en doorgaand verkeer rond de Gasthuisplaats moeten verdwijnen? De Nieuwe Gasthuisplaats moet een groene verblijfsplek worden en geen zwarte parkeerplek. Sommige partijen hebben al gereageerd. De PvdA wil het op 12 december in de commissie Ruimte & Verkeer ter sprake brengen: Hoe gaat het college in op de inhoud en wat zijn de vervolgstappen? Verder staat er overleg gepland met fractieleden van GroenLinks en STIP. Mooi!"