Hoe blijft wonen in Delft mogelijk en betaalbaar? (Foto: archief)
Hoe blijft wonen in Delft mogelijk en betaalbaar? (Foto: archief)

Politieke stellingname

Algemeen

In de aanloop naar de verkiezingen laat Delft op Zondag wekelijks de politieke partijen in Delft aan het woord. Aan de hand van een aantal stellingen kunnen zij hun visie op Delft en hun plannen voor de stad geven. Vandaag stelling 6: Iedereen moet hier in de toekomst een woning kunnen vinden, niet alleen studenten en kenniswerkers.

CDA, Rob van Woudenberg:
Het CDA vindt dat iedereen tenminste een gelijke kans moet hebben op een woning in Delft. Niet zoals nu 2000 studentenwoningen bouwen en tegelijk tegen jongeren die niet studeren zeggen dat ze maar ergens anders moeten gaan wonen. Gelijke kansen voor senioren, die in Delft oud willen worden. Gelijke kansen voor alle gezinnen, niet alleen kenniswerkers bevoordelen. Delft is een compacte, volgebouwde stad. De komende jaren worden er nog ongeveer 5000 woningen bijgebouwd in de Spoorzone, Harnaschpolder en op andere plekken in de stad. De coalitiepartijen willen daarnaast nog tienduizend woningen extra bouwen in Delft. Het CDA heeft gevraagd om een grondige analyse: wat betekent het voor de leefbaarheid van de stad als er nog zoveel huizen bijgebouwd worden? Waar kunnen die woningen komen? Moeten er bedrijventerreinen verdwijnen, en wordt Delft daarmee een woonstad in plaats van een werkstad? Een soort tweede Zoetermeer? Of moeten er parken opgeofferd worden? Wat zijn de gevolgen voor het verkeer en voor onze voorzieningen als er zoveel woningen bijkomen? Kortom, het CDA is nog niet overtuigd dat er zoveel woningen bijgebouwd kunnen worden zonder dat de mensen die al in Delft wonen er in leefkwaliteit op achteruit gaan. Er is dus een goede kans dat er meer mensen in Delft willen wonen dan er woningen zijn. En dan vindt het CDA dat iedereen een gelijke kans op een woning in Delft moet hebben. Gelijke kansen voor iedereen!

ChristenUnie Delft,
Joëlle Gooijer:

Eens, Delft is een stad voor iedereen. Dus ook wat betreft woningen wil de ChristenUnie in elke wijk een gezonde mix van woningen, waarin zowel ouderen, jongeren, hoger- en lageropgeleiden een plek kunnen vinden. Er zijn meer betaalbare woningen nodig voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Om dit te bereiken moet er slim worden omgegaan met de al bebouwde ruimte en moet waardevolle stadsnatuur behouden blijven. Ook door de transformatie van kantoorruimte naar woningen kunnen meer woningen worden gerealiseerd. Intussen moet er ook weer geïnvesteerd wordt in bestaande huurwoningen. Zodat ook mensen die nu al in onze stad wonen prettig kunnen blijven wonen en hun energielasten omlaag kunnen. Als het gaat om studenten, vinden we dat er niet alleen dure zelfstandige wooneenheden bijgebouwd moeten worden - die zadelen studenten op met hoge huren en de samenleving met meer huurtoeslag. Gezamenlijke studentenwoningen zijn goedkoper en zijn beter voor verenigingsactiviteiten en ontmoeting. De ChristenUnie wil zich speciaal inzetten voor ouderen door meer betaalbare tussenvormen tussen het verpleeghuis en thuis: waar ouderen nabij andere ouderen wonen, met zorg op afroep. Zodat ouderen die hun hele leven al in Delft wonen er ook kunnen blijven wonen.

D66 Delft, Christine Bel:
D66 wil dat iedereen prettig kan wonen in Delft: alleen, met zijn tweeën, met een gezin of samen met anderen. We willen de balans terugbrengen in het woningaanbod door woningtypes te bouwen waar nu een tekort aan is. Vooral aan modale huurwoningen (€700 - €900 per maand) en middeldure koopwoningen is een groot tekort. Met corporaties wil D66 scheef wonen tegengaan. Er is bij de bouw van nieuwe woningen meer aandacht nodig voor levensloopbestendige woningen. De gemeente moet faciliteren dat mensen kunnen verhuizen naar zo'n woning. Ook is het belangrijk dat er voldoende aanbod 'beschermd wonen' is in Delft en begeleiding waardoor mensen de vervolgstap kunnen maken naar (weer) zelfstandig wonen. D66 wil naast voldoende studentenwoningen ook blijvende aandacht voor voldoende woningen voor afgestudeerden in hun eerste of tweede baan. De huidige starters- en blijverslening kunnen we hier zo nodig voor blijven inzetten. Om potentiële overlast te voorkomen stellen we bij verkamering kwalitatieve eisen, zoals brandveiligheid, geluidsisolatie, voldoende fietsenstalling, huismeester. D66 wil dat nieuwe woningen energieneutraal zijn en bestaande woningen worden verduurzaamd. Bij het bepalen waar woningen worden gebouwd is het belangrijk om rekening te houden met behoud van groen, voldoende ruimte in de stad voor bedrijvigheid en werkgelegenheid en het blijven bieden van voldoende voorzieningen.

GroenLinks, Frank van Vliet:
Wij zijn het hier volmondig mee eens. Delft is een stad met veel verschillende mensen. Iedereen moet in Delft een woning kunnen vinden die bij hem of haar past. Dat vraagt een grote diversiteit aan woningen. De afgelopen jaren zijn er veel studentenwoningen bijgebouwd en er komen er nog flink wat bij. Dat is heel fijn. Er komen volgens de woonvisie van de Gemeente Delft ook flink wat woningen voor kenniswerkers. Die zijn belangrijk voor de stad. GroenLinks wil daarnaast meer aandacht voor de mensen met een bescheiden inkomen. Dan hebben we het over de caissière, de schoonmaker, maar ook over de leraar, verpleegster en politieagent. Die wachten 3 tot 5 jaar op een sociale huurwoning. Want commerciële huurwoningen en koopwoningen zijn te duur, zeker voor starters. Ook vinden we het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat mensen met een beperking zo veel mogelijk in een zelfstandige woning kunnen blijven wonen, in hun eigen buurt. Maar ook dat er aantrekkelijke vormen van verzorgd zelfstandig wonen zijn om naartoe te verhuizen. GroenLinks is voor een evenredige spreiding van alle woningtypen. Hiermee worden buurten aantrekkelijker en leefbaarder en is het voor iedereen fijn om in Delft te wonen. Daarom moeten we ook in de nieuwbouw zorgen voor 30% sociale huurwoningen.

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga:

En wel per direct dienen er woningen beschikbaar gesteld te worden onze Delftse jongeren en starters. Meer betaalbare sociale koop- en huurwoningen. Afspraken dienen gemaakt te worden met de corporaties om duurzame en goedkope huurwoningen beschikbaar te stellen. Woonreuzen dienen gebouwd te worden om de woningnood in Delft op te heffen!! Onafhankelijk Delft streeft naar een evenredige mix van huur- en koopwoningen in de achterstandswijken. Huurwoningen die gerenoveerd kunnen worden dienen niet gesloopt te worden. Ook de huurwoningen Heilige land dienen gerenoveerd te worden in plaats van slopen. Maak de woningnood niet erger, renoveer in plaats van slopen. Mensen die in Delft wonen dienen voorrang te krijgen op huurwoning zoekenden van buiten Delft. Huurwoning zoekenden met een sociaal- en economische binding of opleidingsplaats in Delft krijgen moeten absoluut voorrang op huurders zonder binding. Eventueel stapt Delft uit het Haaglanden Woonnet systeem als er geen oplossing komt. Huizen bestemd voor asielzoekers worden niet eens meer gepubliceerd in dit systeem. De huizen gaan zonder publicatie direct naar asielzoekers. Dit betreft ruim 7-10% van het aanbod in Delft. Wij willen geen voorrang meer voor asielzoekers. Duwo herbestemt sociale woningbouw tot studentenwoning. Dit gebeurt al stilletjes in het Voorhof en Buitenhof. Er blijven steeds minder huizen over voor de inwoners van Delft. Het huisuitzettingsbeleid van Duwo wordt gesteund door Stip. Het moet afgelopen zijn, onze eigen bewoners, geboren en getogen in Delft moeten uitwijken naar omringende steden. Er is geen betaalbare woning meer voor Delftenaren. Er dient nieuwbouw voor studenten gerealiseerd te worden in de campus en niet in de stad.

PvdA, Willy Tiekstra:
Iedereen in Delft heeft recht op een goede en betaalbare woning. Daarom wil de PvdA het volgende.
Van alle Delftse woningen moet minimaal een derde deel geschikt zijn voor mensen met een modaal inkomen (€ 37.000, -) of lager. Ook zijn er meer koopwoningen nodig voor huishoudens met anderhalf keer modaal (€ 55.000, - per jaar). Daarnaast willen wij dat er voldoende woningen komen met een middenhuur (€ 650 - € 950). Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Levensloopbestendige woningen en appartementen waarin zorg kan worden geleverd horen daar bij. De PvdA stimuleert kleinschalige wooninitiatieven voor ouderen. En wij vinden het belangrijk dat ook in de Spoorzone ruimte wordt gemaakt voor woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen. Er moet voldoende woonruimte met ondersteuning zijn voor mensen die vanuit een kwetsbare situatie komen, zoals mensen uit beschermd wonen of de maatschappelijke of vrouwenopvang en statushouders. Voor deze groep geldt allereerst dat de woning betaalbaar is. Er moeten daarom kleine woningen en appartementen komen en woningen die geschikt zijn voor bewoning door meerdere mensen, al dan niet tijdelijk. Wij willen daarvoor leegstaande kantoren en andere bedrijfsgebouwen in woningen omzetten. De wachttijd voor sociale huurhuizen, nu al gestegen naar gemiddeld 40 maanden, moet omlaag, allereerst voor gezinnen.
Delft wil door maximaal 15.000 woningen bij te bouwen iets doen aan de grote vraag op de woningmarkt. De PvdA steunt uitbreiding, maar wil ook weten wat 15.000 woningen extra betekent voor de leefbaarheid, de voorzieningen en het verkeer in de stad. Dat moet eerst onderzocht worden.

SP Delft, Lieke van Rossum:
Helemaal mee eens! Delft dreigt steeds minder een stad te worden waar iedereen terecht kan. Iedereen die hier wel eens een huurhuis heeft gezocht weet dat er een schrijnend tekort aan betaalbare huurwoningen is. Als jongere die het huis uit wil, als oudere of alleenstaande, als je een laag inkomen hebt of net afgestudeerd bent, je kunt steeds lastiger in Delft terecht. De wachtlijsten worden langer en inmiddels moet je vaak jaren op een huis wachten. In plaats van hier iets aan te doen, wil de gemeente juist een heel aantal betaalbare huurwoningen verkopen of slopen om er dure huizen voor in de plaats te zetten en daar geld mee te verdienen. Alsof Delft een bedrijf is in plaats van een stad om in te wonen! De gevolgen zien we goed in het Heilige Land, waar bewoners samen met de SP strijden voor renovatie in plaats van sloop van tientallen historische huurwoningen. De SP wil daarom dat de komende jaren 3000 betaalbare huurwoningen (sociale huur en net daar boven) in Delft gebouwd worden. En bestaande woningen worden zoveel mogelijk gerenoveerd in plaats van gesloopt. We wonen in een prachtige, historische stad en niemand moet weg gejaagd worden omdat er geen huis meer te vinden is!

Stadsbelangen, Bram Stoop:
Het is vrijwel onmogelijk dat iedereen in de toekomst een woning kan vinden in Delft. Delft is redelijk vol gebouwd. Delft staat de komende jaren voor een opgave om, waar het kan, nog woningen bij te bouwen. Hierbij dient de leefbaarheid in onze stad niet verloren te gaan. Als bijbouwen van woningen ten koste gaat van bijvoorbeeld groen, zal hiervoor elders compensatie gevonden moeten worden. De afgelopen jaren is het accent door opeenvolgende coalitiepartijen te veel gelegd op het bouwen van studentenwoningen. Dit ging ten koste van Delftse jongeren, starters en ouderen. Stadsbelangen Delft vindt dat studentenwoningen vooral op de campus van de TU gerealiseerd moeten worden of in samenwerking met en bij aangrenzende gemeenten. Het moet ook voor studenten duidelijk zijn dat het ondoenlijk is om alleen maar te kunnen wonen in Delft. Er zijn meer mensen die graag in Delft willen en blijven wonen. Natuurlijk wil Stadsbelangen Delft ook aan kenniswerkers woonruimte bieden in onze mooie stad. Maar zoals aangegeven, is het onmogelijk om dat voor iedereen te realiseren. Wat Stadsbelangen Delft betreft worden accenten in de komende periode verschoven en worden vooral woningen gerealiseerd voor Delftse jongeren, starters en ouderen. Kern hierbij is het vinden van de juiste balans en meer samenwerking als het gaat om woningen met omliggende gemeenten.

STIP, Michelle Corten:
STIP wil dat iedereen die in Delft wil wonen hier een woning kan vinden. Daarom spreekt STIP de ambitie uit om nog 15.000 woningen te bouwen. De vraag naar woningen is namelijk groot, vooral naar middeldure huur- en koopwoningen. Mensen die nu in een sociale huurwoning wonen, maar eigenlijk te veel verdienen kunnen dan doorstromen naar een passende, middeldure woning. Zo komen de sociale huurwoningen weer beschikbaar voor de mensen waarvoor ze bedoeld zijn. Middeldure en duree woningen zijn ook belangrijk om starters en kenniswerkers een plek in de stad te bieden. Nu zijn ze vaak gedwongen om buiten Delft te wonen, waardoor veel jong talent wegtrekt uit Delft, terwijl deze groep juist belangrijk is voor de economie en voorzieningen van Delft. STIP wil ook de kwaliteit van de huidige sociale huurwoningen verbeteren en verduurzamen. Daarnaast wil STIP voldoende woningen voor studenten en jongeren. Voor deze doelgroepen is het nu namelijk erg lastig om een huis te vinden. Jongeren die het ouderlijk huis willen verlaten hebben vaak nog niet genoeg inkomen voor een dure woning, maar hebben ook nog niet genoeg wachttijd opgebouwd voor een sociale huurwoning. Jongeren kunnen 5 jaar in deze woning blijven wonen, waarna ze kunnen doorstromen naar een duurdere woning of een sociale huurwoning. Zo blijven we jongeren een kans geven op zichzelf te gaan wonen.

VVD, Bart Smals:
De woningmarkt van Delft is niet eerlijk verdeeld. In Delft is er veel sociale huur, meer dan in vergelijkbare steden. Van alle woningen in Delft is 37% een koopwoning, 15% een particuliere huurwoning en 47% een sociale huurwoning. Dit zorgt voor een onevenwichtige woningmarkt. Hierdoor zijn er te weinig mogelijkheden voor huurders om door te stromen of voor jongeren om te starten. De VVD wil dat iedereen in Delft een woning kan vinden die bij hem of haar past. Omdat dat niet lukt trekken starters op de woningmarkt en mensen die een middeldure of dure woning zoeken, weg uit Delft. Dat willen wij voorkomen. Daarom pleit de VVD, om de balans terug te brengen, door het bijbouwen van woningen in het midden en duurdere segment.

Volgende week stelling 7: Stem op ons, want...