Pascal de Roo: Vijf goede voornemens voor de Gemeente in het nieuwe jaar.
Pascal de Roo: Vijf goede voornemens voor de Gemeente in het nieuwe jaar.

Vijf Goede Voornemens voor de Gemeente, van NVM-makelaar ZO

  wonen

DELFT - ZO makelaars kijkt vooruit naar het nieuwe jaar. En onderschrijft bovendien een aantal aanbevelingen, die makelaarsvereniging NVM doet aan de gemeentes. Zo ook aan de Gemeente Delft, die op vijf goede voornemens voor het nieuwe jaar wordt geattendeerd.

Binnenkort worden hier de hoofdlijnen van het beleid voor de komende vier jaar bepaald. Speciaal als het gaat om de woningmarkt, vraagt de NVM en dus ook ZO makelaars de gemeente de aanbevelingen te betrekken bij het coalitieakkoord. Ten eerste moet geanticipeerd worden op groei en krimp. "De gemeente heeft steeds meer verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van wonen", legt Pascal de Roo van ZO makelaars uit. "Deze zal goed moeten anticiperen op lokale of demografische ontwikkelingen in de markt. In krappe gebieden dreigt een groot tekort aan woningen. Hier zal meer vaart gemaakt moeten worden met nieuwbouw, zodat mensen ook in de toekomst nog betaalbaar kunnen wonen. De aanbevelingen gelden voor alle gemeentes. In krimpregio's moet juist voorkomen worden dat grootschalige nieuwbouw de huizenprijzen nog verder onder druk zet. Hier is regionale afstemming noodzakelijk en zal vooral gebouwd moeten worden voor de lokale behoefte, inclusief vervangende nieuwbouw." Daarnaast is het volgens de NVM en ZO makelaars belangrijk dat de particuliere huursector vergroot wordt. "Door aangescherpte regelgeving van de Rijksoverheid komen minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning en is het tegelijkertijd moeilijker geworden om een hypotheek te krijgen", is de uitleg. "Een steeds grotere groep mensen is daardoor aangewezen op de vrije huursector. Dit deel van de woningmarkt is in Nederland sterk onderontwikkeld en zal in korte tijd vergroot moeten worden. Er is veel interesse bij beleggers om in de Nederlandse woningmarkt te investeren. Lokaal kunnen afspraken gemaakt worden over nieuwbouw en het overnemen van duurdere huurwoningen van woningcorporaties, die daardoor weer voor hun eigen doelgroep kunnen investeren." Volgens de NVM is het verder van belang, dat er flexibiliteit zit in het ruimtelijke beleid. De nieuwe omgevingswet biedt veel meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk. Benut deze ruimte maximaal om gewenste transformaties mogelijk te maken, zodat het leegstaande vastgoed in de gemeente beter benut kan worden, luidt de aanbeveling. Leegstaande kantoren kunnen wellicht omgezet worden naar woningen, oude fabriekshallen naar horeca en vrijkomende boerderijen naar plattelandswoningen.Het vierde goede voornemen, of de vierde aanbeveling is: stimuleer verduurzaming. De komende jaren zal veel gedaan moeten worden om de bestaande bouw energiezuiniger te maken. Een wijkgerichte aanpak, met aantrekkelijke stimuleringsmaatregelen, kan een effectieve manier zijn snel 'meters te maken' met de verduurzaming van de woningvoorraad. Ga ook tijdig in gesprek met de eigenaren van oude kantoren, is het advies aan de gemeente, die in 2023 moet voldoen aan een energielabel C. Een deel van deze kantoren zal alleen nog geschikt zijn voor sloop of transformatie. En de vijfde aanbeveling luidt: benut de kennis van lokale NVM-makelaars en taxateurs. Pascal de Roo: "De Woonvisie is het document waarin de gemeente ambities formuleert die als basis dienen voor afspraken met marktpartijen en woningcorporaties. Wij als NVM-makelaars en taxateurs zijn dé specialisten als het gaat om de woningmarkt. Wij beschikken over de meest actuele data en kennis van de lokale koop- en huurmarkt. We kunnen de gemeente adviseren bij het woonbeleid, de verduurzaming, nieuwbouw en herontwikkeling, zodat het woningaanbod straks goed aansluit bij de vraag." ZO makelaars, Van Foreestweg 4, www.zo.nl.

Meer berichten
 
CustomHtml_1