Delftenaren mogen naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. En ook met deze verkiezing krijgt D66 in Delft de meeste stemmen.
Delftenaren mogen naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. En ook met deze verkiezing krijgt D66 in Delft de meeste stemmen. Foto: Koos Bommelé

Politieke stellingname

Politiek

In de aanloop naar de verkiezingen laat Delft op Zondag wekelijks de politieke partijen in Delft aan het woord. Aan de hand van een aantal stellingen kunnen zij hun visie op Delft en hun plannen voor de stad geven. Vandaag stelling 4 In Delft wordt goed naar de burgers geluisterd.

CDA,
Rob van Woudenberg:

De afgelopen jaren hebben we regelmatig gemerkt dat bewoners van Delft zich onvoldoende of in een te laat stadium gehoord voelden door de gemeente. De gemeente organiseert wel inspraakavonden, maar de bewoners die daar komen geven achteraf vaak aan dat er naar hun mening van inspraak geen sprake was. Wij hoorden dat men het gevoel had dat op deze avonden vooral werd meegedeeld wat de gemeentelijke plannen waren. Ook de lage tevredenheidsscore van Delft onder MKB-ers, komt voor een groot deel omdat er door de gemeente te weinig geluisterd wordt naar deze ondernemers. Het CDA vindt dat de gemeente eerder en beter met de stad in gesprek moet gaan. Om ideeën op te halen, om burgers en ondernemers in een vroeg stadium over plannen te informeren en om besluiten uit te leggen. Politiek is belangen afwegen en keuzes maken, en daarbij is het onvermijdelijk dat je soms keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is. Onze ervaring is dat inwoners en ondernemers dat ook heel goed begrijpen. Maar dat betekent dat politiek begint met luisteren!

ChristenUnie Delft,
Joëlle Gooijer:

Wat de ChristenUnie betreft wordt er niet altijd goed genoeg geluisterd naar de burgers. Als er een ontwikkeling is bij mensen in de buurt, dan vinden wij dat ze daar actief en op tijd over geïnformeerd moeten worden. Dus niet alleen een berichtje in de lokale krant, maar op tijd een duidelijke brief in de brievenbus. Een ander punt wat beter kan en moet is dat duidelijk moet zijn wat de mogelijkheden zijn om plannen nog bij te sturen. Als de heipalen, bij wijze van spreken, al klaarliggen dan noemen we iets een informatieavond en als er echt ruimte is voor inspraak en bijsturing, dan noemen we het een inspraakavond. Te vaak blijkt een inspraakavond eigenlijk een informatieavond te zijn. De ChristenUnie vindt dat het nu echt tijd is om inspraak beter te regelen! De ChristenUnie vindt het daarnaast van groot belang dat we altijd opkomen voor hen die geen stem hebben en dat we luisteren naar de mensen wiens belang dreigt onder te sneeuwen. Niet iedereen kan zijn of haar zin krijgen, maar elke stem moet gehoord. Pas dan kan een eerlijke belangenafweging gemaakt worden.

D66 Delft:
Christine Bel:

Wat D66 betreft kan dat nóg beter. D66 staat voor een democratisch, open en betrokken bestuur en zet zich blijvend in voor goede betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij beslissingen, voor transparante informatie, goede dienstverlening, het belonen van eigen initiatief en minder bureaucratie. D66 wil dat de gemeente actief samenwerking zoekt met o.a. ondernemers over (maatschappelijke) vraagstukken die de hele stad aangaan. D66 wil voorkomen dat de gemeente goed draaiende initiatieven van wijkbewoners overneemt. D66 koestert alle Delftse vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. D66 wil initiatieven vanuit de stad mogelijk maken, bijvoorbeeld in het kader van 'Right to Challenge'. D66 vindt het belangrijk dat bij besluitvorming, bijvoorbeeld over nieuwe (bestemmings)plannen, er allereerst geluisterd wordt naar ideeën en oplossingen van inwoners zelf. D66 zet zich in voor keuzevrijheid in de zorg en wil vrijwilligers- en patiëntenorganisaties, zorgvragers en hun mantelzorgers proactief betrekken. D66 zet de mens centraal en niet de regels: wanneer mensen tegen regels aanlopen vraagt D66 naar de achterliggende oorzaken en zoekt naar oplossingen. D66 wil, bij voldoende ruimte in de begroting, die ruimte vormgeven samen met de hele raad en met de stad. D66 wil meer kinderinspraak mogelijk maken bijvoorbeeld door een kinderraad. D66 is voorstander van het, op initiatief van de bevolking, lokale referendum als uiterste noodrem.

GroenLinks,
Frank van Vliet:

De gemeente moet zeker goed luisteren, want Delftenaren kennen hun stad en hebben vaak slimme ideeën. Als je samen plannen maakt worden de plannen beter en doen mensen graag mee. Wat GroenLinks betreft gaat het dus veel verder dan luisteren – het gaat om samenwerken! Op dit moment luistert Delft zeker al naar haar burgers, zoals de Sportraad die goed meepraat over sportbeleid of de gesprekken met ouderenbonden en cliënten over het Sociaal Domein. Of denk aan de wandelinterviews over de openbare ruimte. Maar te vaak gaat het om een kleine groep hoog opgeleide mondige burgers, en dat kan en moet breder en beter. Daarom werkt GroenLinks al jaren aan Beginspraak om burgers van begin af aan mee te laten praten en inspraak te geven in nieuwe plannen. En onlangs is het ons gelukt om 'Right to Challenge' in te voeren. Dat betekent dat burgers die denken een taak van de gemeente beter te kunnen doen, het recht hebben om dat ook echt te doen. Voor de toekomst vinden we het heel belangrijk dat de hele stad meepraat over de Omgevingswet – de wet die gaat over alles wat je kunt zien en doen in jouw omgeving. Wat GroenLinks betreft is de stad dus aan het woord!

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga:

Wij horen van inwoners in onze mooie stad, dat er helemaal niet goed naar hen wordt geluisterd. Het parkeren vinden zij een ramp! Dik parkeergeld betalen door wanbeleid van het college. In andere steden zijn de eerste twee of drie uur, gratis parkeren. De gemeente Delft discrimineert ondernemers, omdat je in het ene deel van de stad wel twee uur gratis parkeren hebt en in de binnenstad niet. Dit is oneerlijke concurrentie. De verkiezingstijd is aangebroken en de beloften vliegen je weer om de oren. Ook ineens veel persberichten met niets dan loftuitingen op het college. Zo ook over de sport. Ineens krijgt de sport alle aandacht van dit college, terwijl zij de sport in Delft helemaal hebben afgebroken. Delfia weg, sportzalen Brasserskade weg, Buitenhof sportzaal weg..en nu er verkiezingen in aantocht zijn, krijgt de sport er ineens geld bij. Vier jaar de billen bij elkaar knijpen en burgers afknijpen en nu voor eigen gewin kan de kraan weer even open. Burgers zijn wakker geworden Die stinken hier niet meer in! Loze verkiezingsbeloften, daar maken wij in ieder geval korte metten mee. Kijk maar op 1, 8 en 15 maart, dan kun je zien wat wij voor Delftenaren doen, dat het college en hun collegepartijen, nalaten te doen! Wij moeten van het: Duurste stad van Nederland, imago af!

PvdA,
Willy Tiekstra:

Er wordt in Delft naar burgers geluisterd. Een goed voorbeeld is het Delft Internet Panel, een vaste groep van 2.500 mensen die regelmatig worden benaderd om hun mening over Delft te geven. Maar wat de PvdA betreft kan het zeker beter. Wij willen dat de mening en ideeën van bewoners op ieder moment kunnen worden ingezet, dat burgerinitiatieven de ruimte krijgen en er wijkbudgetten komen die bewoners zelf kunnen inzetten voor initiatieven in de buurt. Delft kent daarnaast het referendum en sinds kort ook Right to Challenge, waarbij bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Ook de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die de manier waarop ruimtelijke ontwikkelingen tot stand komen regelt, biedt bewoners meer gelegenheid om hun mening te laten horen. Delft heeft daarvoor een eigen participatieaanpak ontwikkeld: Delfts Doen. Er is dus, kortom, veel mogelijk om de gemeente nog beter naar burgers te laten luisteren. Lokale democratie is meer dan burgers die één keer in de vier jaar stemmen. De PvdA wil de bewoners van Delft betrekken bij alle fasen van het ontwikkelen van nieuw beleid: van de "tekentafel" tot en met de evaluatie.

SP Delft,
Lieke van Rossum:

Nou, niet echt. Luisteren is natuurlijk wat anders dan melden. Met vele soorten multimedia doet de gemeente Delft haar best om te communiceren met de inwoners. Maar communiceren is twee kanten op. Op Facebook en twitter worden allerlei initiatieven genomen om inwoners te betrekken bij zaken die in Delft spelen. Maar een groot gedeelte van de bewoners in Delft wordt niet bereikt via de computer. Ook blijkt dat als er inspraak is, de gemeente bijna niks doet met deze inspraak. De plannen staan vaak al vast en alleen minimale puntjes worden aangepast. Als voorbeeld de Voorhofdreef. Een aantal jaren geleden is de verkeerssituatie aangepast en kunnen auto's niet meer voorsorteren. In plaats dat dit veiliger werd is volgens buurtbewoners juist het tegendeel bereikt. Nu komt er een grote verandering aan. Maar aan niemand van de bewoners is gevraagd naar eventuele oplossingen. Gevolg: mensen hebben een hard hoofd in het resultaat. De gemeente Delft moet leren dat luisteren en communiceren meer is dan een berichtje op Facebook en in de krant. De gemeente moet de buurten in. Niet alleen tijdens kantooruren maar ook 's avonds zodat iedereen de kans heeft mee te denken!

Stadsbelangen,
Bram Stoop:

Stadsbelangen Delft vindt dat op het gebied van luisteren naar burgers het nodige moet worden verbeterd. Het gaat niet alleen om luisteren alleen, maar ook wat je met de informatie van inwoners en ondernemers wel of niet doet. En vooral het moment waarop je inwoners en ondernemers bij plannen betrekt. Een voorbeeld hiervan is, dat besloten is om de Voorhofdreef te versmallen. De gemeente kondigt dat op haar facebook account aan en als inwoners vragen wanneer er inspraak mogelijkheden zijn, antwoordt de gemeente via FB dat inwoners t.z.t. worden betrokken. Dat is dus niet de wijze waarop je met inwoners moet omgaan. Inwoners betrekken als plannen al klaar zijn en men dan voor de vorm nog even wat mag zeggen, leidt tot terechte irritatie. Betrek inwoners en ondernemers aan het begin van plannen en tijdens de uitvoering van plannen. Zorg voor een houding van hoe meningen en ideeën van inwoners en ondernemers wel gerealiseerd kunnen worden in plaats van argumenten bedenken waarom iets niet kan. De gemeente (politiek en ambtelijk bestuur) dient zich dienstig, faciliterend en organiserend op te stellen, want uiteindelijk maken de bewoners en de ondernemers de stad samen met de gemeente.

STIP,
Michelle Corten:

De traditionele manier om inwoners te betrekken bij beleid werkt niet meer, daarom moet de gemeente op nieuwe manieren haar inwoners gaan betrekken. Delft heeft grote ambities voor de invoering van de participatieaanpak Delfts Doen, waar we bij ontwikkelingen juist vooraf in gesprek gaan. STIP vindt het hierbij belangrijk dat het draagvlak verder reikt dan de achtertuin, maar dat ook goed wordt gekeken naar wat de invloed van een ontwikkeling is op de rest van de stad. Hierbij regelen we ook niet teveel dicht waardoor goede projecten stranden maar gaan we als gemeente juist flexibel om met regels en luisteren we naar bewoners en ondernemers. Naast ruimtelijke ontwikkelingen wil STIP dat de gemeente ook over andere onderwerpen vroeg inwoners en ondernemers betrekt. Dit kan bijvoorbeeld door meer online te vragen naar wat inwoners van Delft willen, maar ook door meer samen te werken met initiatieven uit de stad. De gemeente is steeds minder taken zelf gaan doen en steeds meer samen met partijen uit de stad. STIP heeft de motie 'Right to Challenge' samen met andere partijen ingediend om inwoners uit te dagen mee te denken over hun omgeving. Inwoners kunnen bijvoorbeeld zelf een stuk groen inrichten en onderhouden en krijgen hiervoor het budget dat de gemeente anders kwijt zou zijn aan onderhoud van deze grond.

VVD,
Bart Smals:

In Delft wordt niet altijd goed naar inwoners geluisterd. Dat kan zeker beter. De politiek en ambtenarij moeten zich goed realiseren dat zij hun werk doen voor de inwoners van Delft. Niemand anders. Toch wordt niet luisteren vaak verward met geen gelijk krijgen. De VVD wil goed luisteren naar de plannen van inwoners en ondernemers. Als er goede haalbare ideeën tussen zitten willen wij er voor zorgen dat deze worden uitgevoerd. Daarnaast willen we dat de gemeente beter gaat luisteren naar haar inwoners, bijvoorbeeld door u eerder te betrekken bij ontwikkelingen in uw wijk. Door met u in gesprek te gaan. Dit werkt volgens ons beter dan referenda, omdat problemen zich meestal niet laten vangen in een eenvoudige vraag die je met een ja of nee kunt beantwoorden.

Volgende week stelling 5: 5 Het onderhoudsniveau van Delft is ondermaats

!