<p>De gemeente Delft staat niet langer onder preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland (Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

De gemeente Delft staat niet langer onder preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland (Foto: Koos Bommelé)

(Foto: KOOS BOMMELE)

Delft niet langer onder preventief toezicht

DELFT - De gemeente Delft staat niet langer onder preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland. De gemeente kan de begroting 2021 inclusief het vastgestelde herstelplan daarom uitvoeren.

Door Cheyenne Toetenel

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad een begroting vastgesteld die niet structureel in evenwicht is, met een tekort dat optelt tot 7,7 miljoen euro in 2024. Als gevolg daarvan is de gemeente Delft per 1 januari onder preventief toezicht gesteld door de provincie Zuid-Holland. Het college heeft zich de afgelopen maanden gebogen over een herstelplan om de begroting weer structureel in balans te brengen. Deze week kwam naar buiten dat de provincie het vastgestelde herstelplan goedkeurt. Omdat het preventief toezicht is opgeheven heeft de gemeente Delft geen toestemming van de provincie meer nodig voor het aangaan van nieuwe verplichtingen. Ook begrotingswijzigingen behoeven niet meer de goedkeuring van de provincie.

Waardering plan
“Wij hebben het plan beoordeeld en getoetst of de maatregelen concreet en haalbaar zijn”, schrijft secretaris Koek van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. “Naar ons oordeel is dit in voldoende mate het geval en maakt de gemeente Delft door middel van dit plan aannemelijk dat het structurele begrotingsevenwicht in de meerjarenraming wordt hersteld. Daarom keuren wij de begroting 2021 goed en heffen wij het preventief toezicht op.” De provincie zegt met waardering te hebben geconstateerd dat de Delftse begroting robuust is opgesteld, rekening houdend met huidige inzichten en nieuwe tekorten. “Daarnaast willen wij de raad complimenteren met dit overzichtelijke plan, de concrete maatregelen en de wijze waarop de raad ons heeft meegenomen in het proces.”

Sociaal domein
Wethouder Stephan Brandligt van Financiën stelde eerder dat het Rijk de afgelopen jaren fors heeft bezuinigd op de budgetten voor de gemeente, terwijl veel taken van het Rijk naar de gemeente zijn overgeheveld. Dit zag hij als een van de oorzaken van de eerder niet sluitende begroting: “Denk bijvoorbeeld aan het sociale domein. Onder andere door de hoge uitgaven daar krijgen we de begroting niet sluitend, de rek is er echt uit en er blijft voor veel gemeenten een tekort over. We blijven goede zorg en ondersteuning bieden aan de Delftenaren die dat nodig hebben en er recht op hebben. Maar we kunnen dat niet als stad alleen opbrengen. Daar zijn budgetten van het Rijk voor nodig. Als het Rijk realistisch bijdraagt aan onze financiën, dan kan de gemeente haar taken uitvoeren met een verantwoorde, sluitende begroting. Niet alleen in het sociale domein, maar in alle werkvelden waar we verantwoordelijkheden hebben.” Het college ziet als oplossing voor de disbalans tussen taken en middelen, naast de noodzakelijke verruiming van de financiële middelen voor gemeenten, een meer gelijkwaardige verhouding tussen Rijk en gemeenten. “Waar we nu te vaak een uitvoeringskantoor zijn voor het Rijk, moet sprake zijn van overleg tussen gelijkwaardige partners. Met als doel het vinden van de balans tussen taken en middelen.”

Bezuinigingen
Ondanks het statement dat Brandligt maakte door een niet sluitende begroting in te dienen, eiste de provincie een financieel herstelplan vanuit de gemeente. Volgens het door Delft opgestelde herstelplan ‘Delft in Balans’ gebruikt de gemeente in de eerste jaren geld uit de algemene reserve om een deel van het tekort in de begroting te dichten. Dit zorgt voor meer tijd om in overleg met getroffen instellingen, waaronder DOK en Delft voor Elkaar, de dienstverlening af te stemmen op de bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd. Over de aangekondigde bezuinigingen bestaan namelijk flink wat zorgen en onduidelijkheden bij de diverse partijen. Directeur Margot Nicolaes van DOK Delft vertelde ons eerder dat de rek er uit is. “De keuzes gaan iedereen in Delft raken. Iedereen gaat dit voelen.” Ook Elzo Niemeijer, manager van Delft voor Elkaar, sprak eerder met ons over de gevolgen van de bezuinigingen. “We zullen door de bezuinigingen mensen in de kou moeten laten staan. Mensen die wij voorheen nog konden helpen. Waar dat precies op gaat gebeuren, daar puzzelen we nog op. Het zijn onmogelijke keuzes. Ik begrijp de noodzaak dat de gemeente moet bezuinigen, maar de gevolgen voor met name de kwetsbare Delftenaren, die het in deze coronatijd al zo moeilijk hebben, zijn groot.”

Vertrouwen
Binnen de provincie blijft het vertrouwen bestaan dat de gemeente Delft zich zal inspannen om een sluitende begroting 2022 in te dienen. “We beseffen dat dit mede door de tekorten in het sociaal domein een uitdaging zal zijn, maar verwachten dat u deze zult opnemen in de begroting gebaseerd op de laatste inzichten in de ontwikkelingen”, schrijft Koek namens de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de raad. “We rekenen er daarom op dat u eventuele knelpunten tijdig met ons bespreekt. Zo kunnen we in een vroeg stadium samen op zoek naar een oplossing.”

Cheyenne Toetenel
Meer berichten