<p>Aan het veiligheidsgevoel in Poptahof schort nog wat (Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

Aan het veiligheidsgevoel in Poptahof schort nog wat (Foto: Koos Bommelé)

(Foto: )

Veiligheidsbeleving Poptahof blijft aandachtspunt

DELFT - De wijk Poptahof is afgelopen zomer meermaals negatief in het nieuws geweest, door de onrust die er heerste. Ook werden de cijfers omtrent het veiligheidsgevoel in de Delftse wijken gepubliceerd, waaruit blijkt dat bewoners van Poptahof zich een stuk minder prettig voelen in hun wijk dan in andere wijken het geval is.

De veiligheidsbeleving in de eigen buurt ligt in Poptahof ver onder het Delftse gemiddelde. 66 procent van de bewoners voelt zich veilig in de wijk Poptahof, tegenover 86 procent als gemiddelde in Delft. Ten opzichte van 2015 is er ook in beide buurten, Poptahof-Noord en Poptahof-Zuid, een daling te zien in het veiligheidsgevoel in de buurt. Met name in Poptahof-Noord zijn de bewoners zich in mindere mate veilig gaan voelen ten opzichte van 2015, blijkt uit de daling van maar liefst 7 procent.

Invloed
Het veiligheidsgevoel stijgt in de rest van Delft, terwijl het daalt in Poptahof. Reden voor de Delftse PvdA- en Groenlinksfracties om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. PvdA-commissielid Yildiz en GroenLinks-raadslid Jaff menen - met de Chicagoschool-theorie over de invloed van fysieke en sociale omgeving op het gedrag van mensen in het achterhoofd - dat enkel handhaven het probleem niet zal oplossen. “De omgeving van de Poptahof en de beschikbare sociale middelen zijn essentieel in het oplossen van het probleem.”

Middelen
Op de vraag welke middelen het college inzet om het veiligheidsgevoel in wijken als Poptahof te laten stijgen, antwoordt het college als volgt: “De Poptahof is een focusgebied binnen de wijkversterkingsopgave van Voorhof. Het krijgt dus specifieke en extra aandacht. In het verleden is er vanuit de GEM geïnvesteerd in het samenleven in dit deel van Voorhof. Diverse waardevolle projecten die gericht zijn op elkaar kennen en daarmee ook indirect invloed hebben op het veiligheidsgevoel zijn opgestart. Deze projecten zijn met het beëindigen van de GEM niet gestopt. Vanwege de waarde voor de buurt zijn deze doorgezet met resterende middelen uit de GEM die in een sociaal economisch programma zijn ondergebracht. Woonbron en de gemeente Delft trekken hier gezamenlijk in op. Projecten die mede mogelijk worden gemaakt door dit programma zijn bijvoorbeeld: de community school De Horizon, speelcontainers Poptaland, de 2 Wieleracademie en de Maakweken die in het voor- en najaar plaatsvinden. Daarnaast zijn er diverse nieuwe projecten die vrijwel allemaal nog in de opstartfase zitten. Resultaten zijn nog niet te benoemen, maar we verwachten met deze projecten de buurt, met name Poptahof-Noord, weerbaarder te maken. Dit zijn in willekeurige volgorde het Vangnet in de wijk, gericht op voorkomen van meervoudige problematiek, project Bemoeizorg, gericht op zorgmijders, de BHAG, gericht op het naar werk geleiden van zeer moeilijk bemiddelbare bewoners en het project Positieve gezondheid waarbij bewoners elkaar ondersteunen bij gezond leven. Al deze projecten hebben als gemeenschappelijke deler dat er meer contacten worden gelegd tussen instanties en bewoners maar waar mogelijk ook tussen bewoners onderling.” Ook geeft het college aan dat de gemeente goed contact heeft met bewoners, sleutelfiguren en ondernemers uit de wijk Poptahof. Dit gebeurt op diverse manieren waaronder individuele gesprekken met de bewoners, overleg leefbaarheid en veiligheid en het overlastoverleg onder regie van de Wijkmarshall. “Een andere belangrijke informatiebron met de buurt betreft de sleutelfiguren die verbonden zijn aan de Maakweken, Poptaland, De Horizon en de 2Wieleracademie. Een dankbare bron van kennis over alledaagse gang van zaken in de wijk.”

Cheyenne Toetenel
Meer berichten