Burgemeester Marja van Bijsterveldt, fietsend over de Kloosterkade, na een bezoek aan het buurthuis in de Wippolder. (foto: Koos Bommelé)
Burgemeester Marja van Bijsterveldt, fietsend over de Kloosterkade, na een bezoek aan het buurthuis in de Wippolder. (foto: Koos Bommelé) (Foto: Koos Bommelé)

Burgemeester blikt vooruit op een bijzonder jaar: 'Ja, we moeten juist nu investeren'

DELFT – Traditiegetrouw blikken we in de eerste Delft op Zondag-editie van het nieuwe jaar vooruit met de burgemeester van Delft. Marja van Bijsterveldt ziet mooie ontwikkelingen aan de horizon

-Een korte terugblik. Vorig jaar gaf u rond de jaarwisseling aan te hopen dat 2017 saamhorigheid, economische groei en goede interactie tussen inwoners en de gemeente zou brengen. Kwam die wens uit?
Van Bijsterveldt: "Ik zie veel blijken van saamhorigheid in onze stad, onder meer in mooie initiatieven als DelftseBuur, Stichting Present Delft, De Jessehof, maar ook bij studentenverenigingen en in organisaties als de Rode Fenix in Buitenhof en Engineers for Refugees. Ook bij een geweldig initiatief als in Moe's Tuin in Voorhof zie je dat mensen graag iets voor elkaar betekenen. In economisch opzicht gaat het gelukkig ook goed. Dat is te merken in de stad en we werken daar ook hard aan. Bijvoorbeeld door het vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken. Zo gaan we Schieoevers ontwikkelen zodat hier ruimte komt voor 3000 extra arbeidsplaatsen. Wat de interactie tussen gemeente en inwoners betreft: hier is kritiek op en soms ook terecht. We moeten ons als gemeente telkens opnieuw realiseren dat we monopolist zijn. Daarbij geldt wat mij betreft 'adel verplicht'. Eigenlijk moeten we daar nog ambitieuzer in willen zijn dan het bedrijfsleven. Mensen kunnen immers nergens anders naar toe. Klachten die we krijgen gaan vaak over groen en onderhoud in de wijken. Hier ging afgelopen jaar voor het eerst gelukkig weer extra geld naartoe en ook komende jaren is hier extra budget voor vrijgemaakt. We moeten er als gemeente voor zorgen dat de woonbuurt op orde is. Dat mogen mensen van ons verwachten."

-U kijkt dus tevreden terug…
"Zeker, ik denk dat we hier in Delft het op heel veel vlakken goed hebben, daar mogen we dankbaar voor zijn. Er zijn zeker nog punten die aandacht vragen, kwetsbare groepen die onze zorg nodig hebben, maar over het algemeen hebben veel mensen het goed in Delft en gebeuren er mooie dingen."

-U gaf vorig jaar, op persoonlijk vlak, aan meer te willen sporten en lezen. Is dat gelukt?
"Ik ben meer gaan lezen, ja. Vooral tijdens de recessen. Mijn laatste boek was Kolja van Arthur Japin, prachtig! En afgelopen zomer heb ik de Cicero-trilogie van Robert Harris gelezen. Ik sport inmiddels weer vrijwel iedere ochtend, 't is af en toe afzien, maar zo blijf ik wel fit."

-Wat voor grote veranderingen staan Delft komend jaar te wachten?
"Vanwege de positieve economische ontwikkelingen klimmen we verder uit de malaise. Delft heeft het dieptepunt achter zich liggen. We gaan verantwoord met het geld om, maar wel met ambitie. Dat verdient Delft. Daarvoor hebben we de Agenda Delft 2040 opgesteld. Op tal van terreinen zijn er plannen. Zo heeft Delft een eenzijdige woningvoorraad. Het is fijn dat veel mensen met een lager inkomen hier een huis kunnen vinden. Maar het is óók belangrijk dat we de mensen met een midden en hoger inkomen een woning kunnen bieden. Daar zijn we volop mee bezig. Tot 2040 staan er zo'n 15000 nieuwe woningen op de planning. Ook belangrijk is dat Delft een toeristische topbestemming blijft en dat we die ontwikkelingen blijven ondersteunen. Denk hierbij aan het SCMD-plan van de rode loper op de Binnenwatersloot. Ook voor Museum Prinsenhof Delft is het van belang dat het zich kan blijven ontwikkelen. Dat gebeurt met andere musea in steden en dat moeten wij, willen we aantrekkelijk blijven, ook. En belangrijke locaties in Delft, zoals Technopolis, moeten goed bereikbaar zijn. "

-In maart volgen de gemeenteraadsverkiezingen…
"Ja, we krijgen een nieuwe raad en een nieuw college. Heel spannend. Ik ben nu bijna anderhalf jaar burgemeester en kijk met veel plezier terug op de samenwerking met de raad en het college. Delft heeft een gemeenteraad die besluiten durft te nemen en constructieve discussies met elkaar voert. Het raadswerk is zwaar, het vraagt veel van de betrokkenen qua tijd en inzet. Ook het college heeft afgelopen jaren moeilijke besluiten durven nemen daarbij was de samenwerking goed. Er zijn terecht zorgen geweest over een groot project als de Spoorzone. Maar heel veel Delftenaren vinden het inmiddels een grote aanwinst voor de stad. We mogen mijns inziens trots zijn op de bestuurders die in het verleden besluiten hierover durfden te nemen. Ik zal de vertrekkende mensen uit Raad en College gaan missen. Hopelijk kunnen we na maart 2018 ook weer op dergelijke politici rekenen."

-Wat moet komend jaar anders?
"Als gemeentebestuur hebben we afgelopen jaar een aantal hete hangijzers aangepakt. Ik hoop dat we met de extra investeringen het onderhoud in de wijken en buurten beter op orde krijgen, die basis moet op orde zijn. De 'verkamering' heeft afgelopen jaren behoorlijk impact gehad op de stad. Op sommige plekken is dit te ver doorgeschoten. Ik hoop dat de maatregelen die we hiervoor hebben genomen tot verbetering leiden. Ondertussen moeten we samen met de TU Delft kijken waar we studenten elders in de stad op een goede wijze kunnen huisvesten. In Buitenhof gaan we het komend jaar verder aan de slag met de nodige verbeteringen, maar gelukkig is daar al een eerste verbeterslag gemaakt."

-Hoe zijn jullie hierin geslaagd?
"Door er bovenop te zitten en met alle betrokkenen goede afspraken te maken. We hebben sinds afgelopen jaar een wijk-marshall. Een pittige tante die goed werk verricht, net als de wijkagenten, de mensen van Delft voor Elkaar, beleidsambtenaren en medewerkers van toezicht en handhaving, daarbij is er goed contact met bewoners. Het is zoals met vrijwel alles: teamwork. Samen maken we de stad. We wonen in Delft met veel mensen op een bescheiden hoeveelheid vierkante kilometers. Heel knus. Maar: dat vergt goede afspraken en respectvol met elkaar omgaan."

-Wat is uw wens voor 2018?
"Ik hoop dat we elkaar komend jaar nog meer gaan opzoeken. Veel negatieve zaken als eenzaamheid en vervreemding kunnen voorkomen worden als we omzien naar elkaar, af en toe eens even langslopen bij iemand, een beetje aandacht schenken aan elkaar. En waar we goed in zijn in Delft, samen mooie dingen organiseren; laten we dát in 2018 nóg vaker doen. Een mooi voorbeeld daarvan is ook onze intensievere samenwerking met de TU, dat werkt heel goed. Ik hoop op een nieuw college en een gemeenteraad die er opnieuw samen de schouders onder gaan zetten voor de stad. Ontwikkelingen in de stedelijke regio's gaan heel hard. Het is belangrijk dat ook Delft stappen blijft maken. Daarmee bedoel ik niet dat we alleen maar moeten groeien, groeien, groeien. Maar er moet wel voldoende werk zijn, een goede basis voor sociale voorzieningen en een goed leefklimaat. Dat komt niet uit de lucht vallen. Daar moet je samen hard aan werken. Mensen vragen weleens: Moeten er nu echt, terwijl Delft net uit de financiële malaise is, alwéér grote investeringen worden gedaan? Ja, dat moet juist nu. Zodat we ook in de toekomst een sterke stad kunnen zijn. We doen het ondermeer voor een schone stad met goed onderwijs, met voldoende woningen, bloeiende verenigingen en culturele activiteiten, met goede sportvoorzieningen en volop werkgelegenheid. Heel rationeel gaan die investeringen dus om Delft en de Delftenaren. En ik hoop dat al die ingezette ontwikkelingen komend jaar door blijven gaan."

Meer berichten
 
CustomHtml_1