Woonberichten: zondag 30 november

De woonberichten uit de Delft op Zondag van 30 november.

Meldpunt dubbele bodems
DELFT – Op de website van Vereniging Eigen Huis is een meldpunt geopend voor dubbele bodems en onbegrijpelijk taalgebruik in de voorwaarden van hypotheken, leningen en verzekeringen. Consumenten mogen volgens de vereniging niet worden verrast door onduidelijke bepalingen en beperkingen in de algemene voorwaarden. Consumenten worden daarom opgeroepen hun eigen voorbeelden van onduidelijke, verhullende of onbegrijpelijke voorwaarden te melden. Werd u bijvoorbeeld verrast door een onbekende extra opslag op uw hypotheekrente? Deed u vergeefs een beroep op uw werkeloosheidsverzekering, maar stonden er in de kleine lettertjes beperkingen die u niet wist? Of heeft u een lening afgesloten waarbij de voorwaarden anders blijken te zijn dan u had begrepen? Al dit soort gevallen kan worden gemeld. Eigen Huis gebruikt de informatie om te inventariseren welke dubbele bodems voorkomen in financiële producten. De vereniging wil dat alle voorwaarden en bepalingen bij hypotheken, leningen en verzekeringen begrijpelijk en eenduidig worden. Bezoek het meldpunt via www.eigenhuis.nl. 


Huizen duurder verkocht
DELFT – In oktober 2008 waren verkochte bestaande woningen gemiddeld 2,3 procent duurder dan een jaar eerder. In september was de prijsstijging 2,5 procent. In de jaren tussen 2004 en 2007 schommelde de toename rond de 4 procent, daarna is de prijsstijging gestaag terug gelopen. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de Prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. In oktober waren alle bestaande koopwoningen duurder dan een jaar eerder. Tussenwoningen stegen met 2,7 procent het meest in prijs, vrijstaande huizen met 1,4 procent het minst. Vergeleken met september veranderden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in oktober 2008 niet. In de helft van de provincies deed zich een daling voor, de grootste in Friesland. Deze werd echter gecompenseerd door de prijsontwikkeling in de overige provincies. De prijzen van twee-onder-één-kapwoningen en van vrijstaande huizen daalden van september op oktober. De prijzen van de overige woningtypen stegen. In oktober wisselden 16.600 bestaande woningen van eigenaar, ongeveer 1.200 meer dan in september. Het aantal transacties was iets lager dan een jaar eerder. In de eerste tien maanden van 2008 was het aantal verkochte woningen 6,5 procent lager dan in dezelfde periode in 2007. 


Eindadvies Nationale Hypotheek Garantie
DELFT – In opdracht van het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is in de voorbije periode gewerkt aan een advies over de toekomst van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Onlangs heeft de Commissie Toekomst Nationale Hypotheekgarantie haar eindadvies aangeboden aan minister Van der Laan. Het ministerie en de VNG hebben de gezamenlijke wens om de doelstelling en de risico’s van het instrument NHG in de context van de huidige woningmarkt helder in beeld te brengen. In het advies wordt het belang van de NHG in het verleden, maar ook voor de toekomst onderschreven. Volgens de commissie heeft de NHG bijgedragen aan de ontwikkeling van een stabiele en betrouwbare koopwoningmarkt. De garantie heeft de norm gezet voor een veilige en verantwoorde financiering van het eigen woningbezit. Recente ontwikkelingen op de financiële markten tonen aan hoe belangrijk dit is. De commissie adviseert het goede van het instrument NHG te behouden, de achtervangpositie van gemeenten aan te passen en het volkshuisvestelijk karakter van het instrument te versterken. Minister Van der Laan en de VNG zullen over het advies nader bestuurlijk overleg voeren, waarna de Tweede Kamer wordt geïnformeerd. 


Website lidorganisaties Woonbond
DELFT - De Nederlandse Woonbond heeft al zijn lidorganisaties een gratis website aangeboden. Dat maakt het eenvoudiger voor de lokale huurdersorganisaties om de eigen achterban op de hoogte te houden van activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. De websites gaan deel uitmaken van een portal, dat een overzicht biedt van de bij de Woonbond aangesloten organisaties. Organisaties die al een eigen website hebben, kunnen die laten linken. Een bezoeker van www.woonbond.nl kan overigens nu al nagaan waar de dichtstbijzijnde huurdersorganisatie is in zijn omgeving. Er kan zowel op plaats als op provincie worden gezocht. Dat levert de contactgegevens op van een organisatie en in de toekomst ook de link naar een website (als die bestaat). Het inrichten en onderhouden van de websites doen de huurdersorganisaties zelf. 


‘Tuchtrecht taxateurs wassen neus’
DELFT - Het interne tuchtrecht van de brancheverenigingen van taxateurs (NVM, VBO, LMV en RVT) stelt niets voor. Dat is de conclusie van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) op basis van de voorlopige uitkomsten van concrete klachten tegen 58 taxateurs in verband met 144 taxatierapporten. Eind 2006 heeft het WEW in totaal 629 verdachte taxatierapporten van 346 taxateurs ter beoordeling voorgelegd aan de brancheverenigingen van taxateurs. Dit zijn taxatierapporten ten aanzien van woningen die in de periode 2003 tot en met 2006 gedwongen zijn verkocht met een verlies voor het WEW. Hiervan zijn medio 2007 door de brancheverenigingen zelf 144 taxatierapporten van 58 taxateurs als klachtwaardig aangemerkt. Naar aanleiding hiervan heeft het WEW tegen deze taxateurs een klachtenprocedure gestart in het kader van het tuchtrecht van de verschillende brancheverenigingen. Als gevolg van deze 144 te hoge taxaties heeft het WEW bij de gedwongen verkoop van de desbetreffende woningen een extra schade geleden van circa 4 miljoen euro. Een jaar na de start van de klachtenprocedures is de tussenstand als volgt: de klachten tegen 16 taxateurs zijn gegrond verklaard; de klachten tegen 23 taxateurs zijn ongegrond verklaard; de klachten tegen 19 taxateurs zijn nog in behandeling. Taxateurs waartegen één of meer klachten gegrond zijn verklaard, hebben een berisping gekregen. 


Akkoord Verliespolis en Nationale Nederlanden
DELFT - De Stichting Verliespolis heeft samen met de Stichting Woekerpolis Claim een akkoord bereikt met Nationale Nederlanden over een oplossing voor klanten van Nationale Nederlanden, Postbank Verzekeringen en RVS met een woekerpolis. De Stichtingen zullen het bereikte onderhandelingsresultaat op korte termijn met een positief advies via een peiling voorleggen aan hun deelnemers. Polishouders van Nationale Nederlanden die zich bij de Stichting Verliespolis hebben aangesloten ontvangen bovendien 50 euro extra. Klanten van de genoemde verzekeraars met een lopende polis hoeven zelf niets te doen. Zij ontvangen een brief van hun verzekeraar met daarin informatie over de vervolgstappen. Mensen met een polis die al is afgelopen of beëindigd, moeten zich wel zelf melden bij Nationale Nederlanden. Nationale Nederlanden en de Stichting Verliespolis zullen in een later stadium bekend maken hoe dat moet. Houd daarom de websites van de verzekeraars en de Stichting Verliespolis goed in de gaten.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1