College presenteert Bestuursprogramma, de meningen bij de politieke partijen zijn verdeeld

Wethouder Lucas Vokurka (midden) gaf vorige week vrijdag op het Stadhuis tekst en uitleg over het Bestuursprogramma.

DELFT – De vraag aan de vertegenwoordigers van de Delftse politieke partijen en groeperingen was van een ontroerende eenvoud: Wat vindt u positief en wat negatief aan het onlangs gepresenteerde Bestuursprogramma?

Anders gezegd: Vindt u het een beetje zinvol wat 'de Regering van Delft' heeft gebrouwen van de bepaald niet kinderachtige taken waarvoor ze zich de komende jaren gesteld ziet? En hoe denkt de coalitie om te springen met de nakende, bepaald pittige bezuinigingstaken? 

GroenLinks is daar redelijk tevreden over, meldt fractievoorzitter Fleur Norbruis. Want: "Burgers en organisaties betrekken bij de ontwikkelingen in de stad is heel belangrijk. En daarom is het ook goed dat iedereen zijn mening mag geven over dit Bestuursprogramma". De Gemeente kan het niet alleen, stelt ze vast. "We zullen de creativiteit van de stad nodig hebben om de ambities op het gebied van werk, onderwijs, duurzaamheid en armoedebestrijding waar te maken". De leerwerktrajecten in de Delftse Hout noemt ze als een goed voorbeeld van hoe ze het bij GroenLinks graag zien. "Maar ook door in te zetten op groene banen en innovatieve, duurzame bedrijvigheid". Helaas, er moet ook bezuinigd worden. Dat moet echter kunnen: "Door anders te werken, met een kleinere organisatie die meer en beter samenwerkt. Maar ook door keuzes te maken. Bijvoorbeeld door projecten later uit te voeren en het onderhoud van de openbare ruimte op een lager pitje te zetten". Maar: "Voor GroenLinks is het belangrijk de kwetsbare groepen zo veel mogelijk te ontzien". 

Fractievoorzitter Huub Halsema, van D66, vindt wat in het Bestuursprogramma is vastgelegd ook niet verkeerd. "Investeren in de volgende generatie, vertrouwen op eigen kracht van mensen, een open blik naar Europa", prima. Ook mooi: "De financieel lastige tijden worden niet afgewenteld op Delftenaren, maar gebruikt om slim te hervormen via wijkaanpak op maat, ruimte voor cultureel ondernemerschap en zakelijke duurzaamheid". Delft geeft, vindt Halsema, het goede voorbeeld: "De disciplinerende werking van de economische crisis wordt erkend en niet ontweken".
Jos van Koppen, van Onafhankelijk Delft, laat weten dat ze daar wel even wat anders aan het hoofd hebben. De tijd was bovendien te kort om zo diep in de stukken te duiken dat er een redelijk oordeel op valt te bouwen. "Voorlopig dus geen commentaar in haast van Onafhankelijk Delft. Bovendien leggen we nu even meer prioriteit bij het onderbouwen van het verzoek om een Raadsenquête inzake de in onze ogen indertijd dubieuze rol van het College van B en W bij het ontstaan van de Gondelaffaire". 

De eerste indruk die Aad Meuleman, van Stadsbelangen Delft, aan het Bestuursprogramma heeft overgehouden is 'gematigd'. Hij bedoelt: "Het terugbrengen van het aantal programma's naar vier is een discussiepunt. De Raad wordt hierdoor beperkt in z'n mogelijkheid om financieel bij te sturen". Een aantal in het Bestuursprogramma neergelegde zaken zijn bovendien niet nieuw voor hem, want "door ons in eerdere discussies al genoemd". Het gaat dan om zaken als investeren in de bereikbaarheid van de stad, het uitstellen van projecten, "al is het wel onduidelijk welke", een kleinere ambtelijke organisatie en het zo veel mogelijk ontzien van de inwoners bij het verzwaren van de lasten. "Plannen om het huisvuil één keer per twee weken op te halen, dat vinden wij geen goed idee. En het oprichten van buurtsportverenigingen ook niet". Wat Meuleman ook niet zo bevalt, is dat "de te bereiken doelen wel zuinig zijn geprognosticeerd". Hij doelt dan onder meer op "andere doorstroming en slaagkans in de woningmarkt".

'MEER REGIE EN MINDER ZELF DOEN'
Het klinkt bijna als een opluchting als VVD-fractievoorzitter Lennart Harpe zegt: "We hebben er 148 dagen op moeten wachten, maar het Bestuursprogramma ligt nu dan toch op tafel. Het College geeft hierin aan hoe het concreet invulling gaat geven aan het Coalitieakkoord. De VVD-fractie is positief over de vormgeving en de leesbaarheid van het document. De meetbaarheid van de doelstellingen is ten opzichte van vorige jaren verbeterd. Minder enthousiast zijn we over het feit dat nog maar vier van de dertien beleidsinhoudelijke taken zijn overgebleven. Dat beperkt het budgetrecht van de Raad. Het Bestuursprogramma is op onderdelen ook onvoldoende concreet. Wat gaat het in te stellen Transitiefonds Kenniseconomie doen en opleveren? Wat betekent het als Delft in 2050 klimaatneutraal moet zijn? Aangekondigd wordt dat de parkeertarieven gewijzigd worden, maar gaan die nu omhoog of omlaag?" Hij voegt er veelbetekenend aan toe: "Wat denkt u…?" Wat Harpe ook is opgevallen: "Nogal wat voorgenomen bezuinigingen na 2011 zijn nog niet ingevuld. Dat legt een hypotheek op de toekomst". Hij wil maar zeggen: "Er is voldoende stof om snel en stevig met elkaar in debat te gaan". 

Ook Joëlle Gooijer, van de ChristenUnie, vindt het positief dat er nu 'eindelijk' een Bestuursprogramma ligt. "En ook positief is dat het College kiest voor een financieel gezonde begroting, zonder dit direct af te wentelen op de woonlasten van burgers". Ze beseft dat de omstandigheden waarbinnen deze coalitie aan het werk gaat 'niet eenvoudig' zijn. "Er moeten keuzes gemaakt worden in de Overheidstaken". Toch: "Het Bestuursprogramma mist een coherente visie op gemeentelijke kerntaken. Daardoor is het niet overtuigend waarom de Gemeente bijvoorbeeld hoge ambities blijft koesteren op het gebied van kenniseconomie, maar de eigen bijdragen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil verhogen. Of waarom culturele instellingen met minder geld toe moeten, terwijl er wel geld gaat naar culturele themaweekeinden en een poppodium". Er is, zegt ze, dan ook werk aan de winkel voor de ChristenUnie. "We zijn de voorliggende Programmabegroting vanuit onze eigen visie op mens en samenleving aan het bestuderen. Waar nodig en mogelijk zullen we met realistische alternatieven komen, die socialer en duurzamer zijn".
Namens de SP reageert Lieke van Rossum. "Het College wil een kleinere Overheid, maar het gaat voorbij aan het feit dat we dan straks veel minder te zeggen hebben over wat er gebeurt in Delft. Dit hervormen dat het College van plan is, klinkt mooi, maar het komt neer op het afbreken van de zorg en de sociale voorzieningen". Ze noemt als voorbeelden het bezuinigen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het sluiten van buurthuizen. "Natuurlijk moet er bezuinigd worden", weet ze ook wel. "Maar waarom op zulke belangrijke zaken bezuinigen en wèl geld vrijmaken voor een watercentrum, een stadskantoor en marketing van de stad? Voor extra impulsen voor een aantrekkelijke stad wordt zelfs zes miljoen euro uitgegeven. Ik ben benieuwd hoe het College dat aan de inwoners van Delft gaat verkopen. Want van die vage investeringen is het maar de vraag of ze de inwoners van Delft iets gaan opleveren". 

Ernst Damen, fractievoorzitter van de Delftse PvdA, noemt het Bestuursprogramma een goede uitwerking van het Coalitieakkoord. "Het laat heel helder zien waar het College naartoe wil. Geen vage voornemens, maar meetbare doelen. Er wordt gekozen voor een financieel gezonde stad door de verantwoordelijkheid te nemen voor zware bezuinigingen, maar ook voor investeringen in de toekomst. Daarnaast zet het College in op een betere samenwerking met partijen in de stad en op een andere rol van de Gemeente: meer regie en minder zelf doen". 

Het Bestuursprogramma straalt 'daadkracht en durf' uit, vindt Damen. "Dat heeft Delft in deze moeilijke tijden nodig. Niet bij de pakken neerzitten, maar verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken". Als rode draad in het Bestuursprogramma ziet hij de ontwikkeling van mensen. "Dat betekent veel aandacht voor werk, onderwijs en wijken waar mensen prettig leven. Werken aan de economische zelfstandigheid van mensen door goede scholing en een gezonde arbeidsmarkt. Dit College zet daar stevig op in". 

'WELKE KANT GAAN WE IN DELFT OP?'
Jeroen van Oort, de fractievoorzitter van het CDA, zegt dat het CDA in het Bestuursprogramma veel punten terugziet die ook prominent in het verkiezingsprogramma van de partij terug te vinden waren. Hij noemt als voorbeelden de bereikbaarheid van de stad, geen lastenverhoging voor de inwoners, een goede dienstverlening, ruimte voor vrijwilligers en verenigingen, een goed woningaanbod en iedereen die daarvoor in aanmerking komt aan het werk hebben of op school. "De mens is veel meer dan voorheen uitgangspunt", stelt hij tevreden vast. "Burgers, verenigingen en bedrijven krijgen in dit akkoord de kans om zelf te beslissen. In de hulpverlening, die naar onze mening integraal moet zijn georganiseerd, wordt erop gestuurd mensen zo veel mogelijk in hun kracht te zetten. Mensen moeten zich kunnen ontwikkelen. Scholing, VAK, DOK en sport- en culturele verenigingen vinden we daarbij belangrijke elementen. Net als werk, vanzelfsprekend". Van Oort zegt wel het jammer te vinden dat het College nog niet bij alle doelstellingen goede indicatoren voorstelt. "Goede indicatoren helpen immers bij het bereiken van doelstellingen". 

Jan Peter de Wit, van Leefbaar Delft, is druk, druk, druk. Toch heeft hij de tijd gevonden voor een korte reactie. "Het Bestuursprogramma is een verzameling van werkafspraken tussen de coalitiepartijen. Daar hebben ze dan vier maanden over gedaan. Het is een in zeer hoogdravende, ambtelijke taal geschreven stuk. Ik kan er niets mee. Ik zie geen duidelijke visie. Welke kant gaan we in Delft op? Laat staan dat het concrete voorstellen bevat. Ik zal het dan ook niet gedogen. Het kan gelijk de onderste la in". 

STIP's fractievoorzitter Mariëlle van Kooten meldt het weliswaar 'voorzichtig', maar toch: "We zijn bijzonder trots op een Delfts College dat een visionair Coalitieakkoord heeft vertaald naar een meetbaar Bestuursprogramma. De fikse bezuinigingen zijn gedurfd, maar secuur ingevuld". Kortom: "Delft hervormt". Feitelijk komt het erop neer dat "de Gemeente de Delftenaar in staat stelt op eigen kracht te werk te gaan. Zo maakt het opheffen van taalachterstanden baan voor onderliggend kunnen. En zo is het voorkómen van vroegtijdige schooluitval de basis voor een goede toekomst van de betreffende jongere". Het kan, volgens STIP, niet op. "De ondernemerslust van deze generatie en de ontwikkelingen op het gebied van techniek zijn uniek en dynamisch. Stimuleer startend ondernemerschap en huisvest die starter en student". En: "In Delft wordt aan een milieuvriendelijke toekomst gesleuteld. Ook in die zin is STIP enthousiast over het voornemen regels weg te nemen die duurzaam ondernemen belemmeren". STIP zou het wel weten: "Pas innovatie vanuit de Delftse onderzoeksinstellingen toe in proeftuin Delft". STIP stelt verder vast dat "Delft bewust streeft naar de ontwikkeling van een stevige kenniseconomie en inzet op een lucratieve samenwerking met specifieke kennispartners. De Gemeente moet daarin haar plaats kennen. Op de gebieden waar de betreffende partner meer verstand van zaken heeft, luistert Delft. Waar kansen liggen, trekt ze de kar". (PB)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1